دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1393، صفحه 7-80 
1. تاثیر حذف انبار بر کارایی بیمارستان هاشمی‌نژاد در سال 1392

صفحه 7-13

سید جمال الدین طبیبی؛ فرهاد غفاری؛ فاطمه مصلی نژاد


8. نگرش کادر درمانی به عوامل سازمانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک پیش از عمل در مرکز الزهرا رشت

صفحه 73-80

مجتبی رجب بیگی؛ شهرام هاشم نیا؛ سید علی حزنی؛ محمد رضا یگانه؛ فاطمه عظمیان مقدم