دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1397، صفحه 7-98 
8. مروری جامع بر مراقبت‌های بیمارمحور در بیمارستان

صفحه 91-98

امیر حسین فرهادفر؛ امیراشکان نصیری پور؛ کامران حاجی نبی