دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1396، صفحه 7-110