دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تابستان 1394، صفحه 7-91 
2. وضعیت نیاز‏سنجی خرید دستگاه‎های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391

صفحه 17-25

محمدرضا امیراسماعیلی؛ مژگان امامی؛ نادیا میرشکاری؛ ناهید زرین صدف