بر اساس نویسندگان

آ

 • آتش بهار، ام البنین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • آتش بهار، ام البنین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • آثارتمر، محمد [1] استادیار، گروه روابط بین‌الملل، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ایران
 • آذری پور، حسن [1]
 • آصف زاده، سعید [1] استاد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • آفتاب، احمد [1] دکتری برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • آقایی، عاطفه [1] دانشجوی دکتری رشته ارتباطات، پردیس علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: atefeaghaee@yahoo.com
 • آقا محمدی، وحید [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آل عمران، رویا [1] دانشیار گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • آل عمران، رویا [1] دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • آل عمران، سید علی [2] دکتری اقتصاد، گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ا

 • ابیلی، خدایار [1] استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • احدزاده نمین، مهناز [1] استادیار گروه ریاضی کاربردی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احسانی، روح الله [1] کارشناس‌ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 • احسانی چیمه، الهام [2]
 • احمدی، بتول [1] استادیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • احمدی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، تهران، ایران
 • احمدی، مریم [1] استاد، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • احمدزاده، مهدیه السادات [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
 • احمد زاده، مهدیه سادات [1] کارشناس‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • ادیبی فرد، شادی [1]
 • ادهمی مقدم، فرهاد [1] دانشیار، متخصص چشم، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • ادهمی مقدم، فرهاد [1] دانشیار متخصص چشم، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ایران پور، مهدی [1] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ایرانزاده، سلیمان [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • ایران نژاد پاریزی، مهدی [1]
 • ارسطوزاده، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • ایزدی، احمدرضا [1]
 • ایزدی، ریحانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • استاجی، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسدی، سعید [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران،‌ایران
 • اسدی، محبوبه [1] کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسدی قادیکلائی، ام البنین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران،‌ایران
 • اسکندری، فاطمه زهرا [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • اسلامی، سیما [1] علامه طباطبایی تهران
 • اسلامبولچی، علیرضا [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • اسلوب، علی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران
 • اسماعیلی، ایرج [1]
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] دکترای تخصصی آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی شاد، بهرنگ [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • اعتباریان، اکبر [1] استادیار، مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • افتخاری، عادل [1] دانشجوی دکترای سلامت در حوادث و بلایا، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • افشار، سمیه [1]
 • افشار کاظمی، محمد‌علی [1]
 • افشانی، مینو [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • افضل، الهام [1]
 • افکار، ابوالحسن [2]
 • اقدام ضمیری، رضا [1]
 • اکبری، حلیمه [1] کارشناس امور بیمارستانی
 • اکبری سفیده، محبوبه [1] کارشناس ارشد گروه مدیریت آموزشی واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اله یاری، مهسا [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • الهیاری، وحید [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، ایران
 • اله دادی، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • امامی، زهرا [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مرکز تحقیقات غدد، انستیتو غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • امامی، زهرا [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مرکز تحقیقات غدد، انستیتو غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • امامی، مژگان [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • امانی دادگر، بابک [1] دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • امیری، محمد [1]
 • امیری، محمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 • امیری، محمد [1] استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 • امیری، محمد [1] استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، شاهرود ایران
 • امیری، محمد [1] دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ‌شاهرود، ایران
 • امیراسماعیلی، محمدرضا [1] دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • امینی، علی [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • امینی، علی [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران،
 • امینی، میلاد [1] کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • امین دوست، عاطفه [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • امین هراتی، فریبا [1] مدیر آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 • اهدایی وند، فرناز [1] متخصص زنان و زایمان، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ایوگی، مهناز [1] کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • اونق، شیوا [1] دانشجوی ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • بیات، اکبر [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • بادآور نهندی، یونس [1] دانشیار، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • بارمحمدیان، محمد حسین [1]
 • بارونی، محسن [1] استادیار اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهشی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران
 • بارونی، محسن [1] استادیار،مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت،پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت،دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: joulahi@sbmu.ac.ir
 • باستانی، پیوند [1]
 • باستانی، پیوند [1] استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • باقیان، نجمه [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • باقیان، نجمه [1] کارشناس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • باقری، حسن [1] مدیر برنامه، بودجه و پایش عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، شاهرود، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: Hasanbagheri1352@Yahoo.Com
 • باقری کاهکش، معصومه [1] کارشناس مسئول توسعه شبکه
 • باقری کراچی، امین [1] استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران،
 • بحرینیان، سید عبدالمجید [1]
 • بدیع زاده، علی [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • بدیع زاده، علی [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • بدیع زاده، علی [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • بیدکی، سیدسجاد [1] دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • براتی، امید [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • برخورداری، سجاد [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • برزگر، مهدی [1]
 • برهانی حقیقی، افشین [1] متخصص بیماریهای مغز و اعصاب و فلوشیپ نورولوژی عروقی - مداخله‌ای، دانشیار گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • برومند، سوزان [1] کارشناس‌ا‌رشد، مدیریت دولتی، بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران
 • بیگدلی، فریبا [1]
 • بیگ زاده، یوسف [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، آذربایجان شرقی، ایران
 • بیگ زاده، یوسف [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • بنیادی نائینی، علی [1] استادیار گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • بنی اسدی، مهدی [1] دکتری مدیریت بازاریابی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بنی هاشمی، سید علی [1] مربی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، ایران
 • بهاری نیا، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • بهرامی، حسین [1] دانشجوی دکتری،گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • بهرامی، حسین [1] دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • بهرامی، محمدامین [1] دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • بهرامی، محمدامین [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • بهرامی، محمد امین [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • بهرامی، محمد امین [1] استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • بهرامی، محمد امین [1] استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، بیمارستان شهید صدوقی. یزد، ایران
 • بهرامی، محمد امین [1] مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- عضو هیئت علمی
 • بهرامی، محمد امین [1] مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، بیمارستان شهید صدوقی یزد
 • بهرامی، محمد امین [1] گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • بهرامی، محمد امین [1] دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • بهمن زیاری، نجمه [2] دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • بهمئی، جمشید [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

پ

 • پارسامعین، ساناز [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • پارسامهر، بنفشه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • پارسانیا، شهروز [1] کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،دانشکده اقتصاد و مدیریت،دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایران
 • پاک مرام، عسکر [1] استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران
 • پائین رسکتی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد مرودشت، دانشگاه ازاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • پرتوی شایان، زینب [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • پروان، مهرنوش [1] کارشناس فناوری اطلاعات، دفتر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، معاونت درمان، وزارت بهداشت، تهران، ایران
 • پیرویان، فرزاد [1] استادیار، گروه اقتصاد مدیریت دارو، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پیکان پور، محمد [1] دستیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پیله وری، نازنین [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران‌ غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پیلوار، نگار [1] دانشجوی دکتری، گروه کارافرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • پوررضا، ابوالقاسم [1] استاد دانشکده بهداشت، گروه مدیریت و اقتصادسلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • پوررضا، ابوالقاسم [1] استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • پورقدیمی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ت

 • تاپاک، لیلی [1] دانشجوی دکترای تخصصی آمار زیستی
 • تاج الدینی، فاطمه [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • تاجور، مریم [1] دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه لندن، لندن، انگلستان
 • ترابی پور، امین [1] استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • ترکمن نژاد، شریف [1] دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ترکمن‌نژاد، شریف [1] دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • تقی پوریان، محمد جواد [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
 • تقی پوریان، محمد جواد [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
 • توکلی، افروز [1]
 • توکلی، فرشاد [1] دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدعلوم تحقیقات، تهران، ایران
 • توکلی، محمدرضا [1] کارشناس‌ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران،
 • توکلی، مسعود [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ج

 • جاسبی، جواد [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جانانی، لیلا [1] کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جان نثاری، امین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • جباری، علیرضا [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • جزء خلیل پور، نوشین [1] کارشناس مالی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران
 • جعفری، پریوش [1]
 • جعفری، پژمان [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفری، حمید [1] دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جعفری، علی [1] کارشناس فوریت‌های پزشکی دانشکده پرستاریی و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • جعفری، محمد [1] کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران،‌ ایران
 • جعفری، مهرنوش [1]
 • جعفری، مهرنوش [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
 • جعفری، مهرنوش [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفری، نرگس [1] کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جعفری پویان، ابراهیم [1] دانشیار، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جمالی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • جمالی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • جمال محمدی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جهانی، محمدعلی [1] دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • جهانی، محمدعلی [1] دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • جهانی، محمد علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • جهانبانی، عفت [1] دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جهانی تیجی، محمدعلی [1] دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • جهانگیری، عباس [2] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
 • جهانگیری، عباس [1] مربی، گروه مهندسی صنایع، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
 • جهانگیری، کتایون [1] دانشیارگروه بهداشت خانواده، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاه تهران
 • جهانگیری، محمد [1] کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان استان مرکزی، بیمارستان امام خمینی (ره)، اراک، ایران
 • جهانگیری، محمد [1] کارشناس‌ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان استان مرکزی، درمانگاه تخصصی شماره 3 اراک، اراک، ایران
 • جهانگیری، محمد [1] کارشناس‌ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان استان مرکزی، درمانگاه تخصصی شماره 3 اراک، اراک، ایران
 • جوادی، مرضیه [1]
 • جوادی، مرضیه [1] دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • جواد محب، محمد [1] کارشناس مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، معاونت توسعه و مدیریت منابع، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • جولاهی، لاله [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران،‌ایران

چ

 • چلونگر، کیومرث [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

ح

 • حاتم، ناهید [1]
 • حاتم، ناهید [1] استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • حاتمی نژاد، حجت [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حاجی بکلو، عصمت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد واحد ساری
 • حاج حسینی، حسین [1] پزشک متخصص پوست، بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی، تهران، ایران
 • حاج نبی، کامران [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حاجی نبی، کامران [1] استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حاجی نبی، کامران [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزا اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حاجی نبی، کامران [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حاجی نبی، کامران [2] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حیدری، عاطفه السادات [1] دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • حیدرنیا، زهرا [1] مربی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • حری، محمد صادق [1] استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
 • حزنی، سیدعلی [1] کارشناس‌ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • حزنی، سید علی [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور کرج، کرج، ایران
 • حسام، سمیه [1]
 • حسام، سمیه [1] ااستادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: Somayeh59@yahoo.com
 • حسام، سمیه [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، فارس، ایران
 • حسام، سمیه [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد شیراز
 • حسام، سمیه [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسام، سمیه [1] استادیار گروه‌مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه‌آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
 • حسام، سمیه [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسام، سمیه [1] استادیار گروه مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
 • حسام، سمیه [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسنی، علی اکبر [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • حسینی، سید رسول [1] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 • حسینی، سیدمجتبی [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت خدمات بهداشت ودرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حسینی، سید مجتبی [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسینی، مهدی [1] مربی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • حسن پور، نگین [1] کارشناسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • حسن زاده، رضا [1]
 • حسن شاهی، مرتضی [1] استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
 • حسینی فهرجی، حسین [1]
 • حقدوست، علی اکبر [1]
 • حق‌شناس کاشانی، فریده [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران،‌ ایران
 • حقیقت، مریم [1] کارشناس‌ارشد مدیریت اجرایی، بیمارستان آیت‌اله کاشانی، اصفهان، ایران
 • حقیقت منفرد، جلال [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حقیقی راد، فرزاد [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ایران
 • حکاک، محمد [1] دانشیار گروه سیاست مالی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • حمیدی، یداله [1]
 • حمیدی، ید اله [1] مدیر گروه میریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان- هیئت علمی

خ

 • خیاط مقدم، سعید [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • خالصی، نادر [1] دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • خانی، شهرام [1] پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندر عباس، ایران
 • خانی، محمد حسین [1] دانشجوی دکتری رشته علوم اجتماعی، آکادمی علوم تاجیکستان، تاجیکستان
 • خداوردیزاده، صابر [1] دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
 • خدیویان، علیرضا [1] کارشناس‌ارشد شرکت گاز استان خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • خسروی، احمد [1] استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 • خسروی، احمد [1] کارشناس‌ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 • خسرو آبادی، قاسم [1]
 • خطیب، محمود [1] دکتری عمومی پزشکی، مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان، بیمارستان خلیج فارس، هرمزگان، ایران
 • خطیر احمدی، مریم [1] کارشناس‌ارشد پرستاری سالمندی، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌‌های پزشکی اورژانس مازندران، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • خلیلی، زهرا [1] کارشناس‌ارشد پرستاری سالمندی، معاونت درمان آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، اردبیل، ایران
 • خلیلی میبدی، علی [1] دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران
 • خلیلی میبدی، محسن [1] پزشک عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خوش بین، امیرحسین [1] کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

د

 • دارابی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • دانایی، ابوالفضل [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • دائی کریمزاده، سعید [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • درخشانی، ناصر [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، قطب علمی آموزشی مدیریت سلامت ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
 • درستی، حسام [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • دریکوند، جهانگیر [1]
 • درگاهی، حسین [1] استاد هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دشمن زیاری، اسفندیار [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دل افروز، نرگس [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، ایران
 • دلبرپور احمدی، شهناز [1] کارشناس‌ارشد مدیریت منابع انسانی، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دلپسند، منصور [1]
 • دلگشایی، بهرام [1] دانشیار، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • دلگشایی، بهرام [2]
 • دهقان، حمیدرضا [1] دکتری عمومی گروه ارزیابی فناوری‌های سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • دهقانی تقتی، عارفه [1] مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • دوگونچی، میترا [1] دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

ذ

 • ذاکری، اکرم [1]
 • ذاکری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • ذاکریان، سید ابوالفضل [1] دانشیار، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • ذاکری نژاد، علی [1] دکتری حرفه‌ای داروسازی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

ر

 • ریاحی، لیلا [1]
 • ریاحی، لیلا [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • ریاحی، لیلا [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ریاحی، لیلا [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • ریاحی، لیلا [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ریاحی، لیلا [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ریاحی، لیلا [5] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رادفر، رضا [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • راغفر، حسین [1] دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • ربانی خواه، فهیمه [1] کارشناس‌ارشد مدیریت آموزشی، معاون اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
 • ربیعی، علی [1] دانشیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ربیعی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران
 • رجالیان، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • رجالیان، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • رجالیان، فرزانه [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • رجب بیگی، مجتبی [1] دکتری گروه مدیریت، دانشیار، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرج، ایران
 • رحیمی، غلامرضا [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • رحیمی، مجید [1]
 • رحمانی، کیوان [1] دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحیمی فروشانی، عباس [1] دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،‌ ایران
 • رخ افروز، داریوش [1] مربی دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران
 • رزقی شیرسوار، هادی [2] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رزقی شیرسوار، هادی [1] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • رزقی شیرسوار، هادی [2] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • رزقی شیرسوار، هادی [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رزقی شیرسوار، هادی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • رستمی، مهدی [1] دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • رستمخانی، محمد حسن [1]
 • رشادت، سهیلا [1] مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • رشیدیان، آرش [1] دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • رضایی، بهروز [1]
 • رضایی، بهروز [1] استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • رضایی، حمیدرضا [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران
 • رضایی، علی اصغر [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رضایی، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران، (نویسنده مسئول) پست الکترونیک: S.ghrezaei@rose.shirazu.ac.ir
 • رضایی، لیلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران
 • رضایی، نصرالله [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، آمل، ایران
 • رضایی، هادی [1] دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • رضاپور، رامین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، قطب علمی آموزشی مدیریت سلامت ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
 • رضاپور، عزیز [1] دانشیار گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رضاپور، عزیز [1] دانشیار، گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رضایی پور، اندیشه [1] 1- کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه‌آزاد اسلامی، پردیس علوم و تحقیقات فارس، مرودشت، ایران. 2- کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه‌آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران، (نویسنده‌مسئول)، پست الکترونیک: rezaeipour_a@yahoo.com
 • رضازاده، علی [1] استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
 • رضائی، مرصاد [1] دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • رعدآبادی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • رمضانی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی، بیمارستان هدایت، اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، تهران، ایران
 • رنجبر، محمد [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • رنجبر، همایون [1] دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • رنجبر عزت آبادی، محمد [1] سرپرست مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • رهبر، مهدی [1] کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رهبری، فرانک [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • روح افزا، معصومه [1] کارشناس‌ارشد آموزش پرستاری، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • روح اللهی، نیره السادات [1] دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • روحانی، زین العابدین [1] دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رومیانی، یونس [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ریوندی، اعظم السادات [1] - کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، اداره کل بیمه سلامت استان تهران، تهران، ایران
 • رئیسی، پوران [1] استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رئیسی، پوران [1] دانشیار گروه پژوهش،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران
 • رئیسی، پوران [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • رئیسی، پوران [2] گروه تحلیل، تحقیق، اطلاعات و آمار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،‌ ایران
 • رئیسی، پوران [3]
 • رئیسی، پوران [1] دانشیار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رئیسی، صدیق [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • رئیسی، صدیق [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ز

 • زابلی، روح ا... [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
 • زیاری، رضا [1] استادیار گروه اقتصاد، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • زارعی، احسان [1] استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زارعی، جواد [1] دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • زارعی، جواد [1] دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • زارعی، جواد [1] دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • زارعی، جواد [1] دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان ، ایران
 • زارعی، طاهره [1] مربی پرستاری، دانشکده علوم پزشکی سراب، سراب، ایران
 • زارعی، قاسم [1] استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • زارعی، قاسم [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • زارعی، قاسم [1] دانشیار مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • زارع حسینی، مریم [1] دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • زارع مویدی، مریم [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • زرگر، سید محمد [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • زرین صدف، ناهید [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران
 • زمانی بیدختی، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی‌، نیشابور، ایران
 • زینالی، مهدی [1] استادیار، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • زنگنه، محرم [1]

س

ش

 • شادپور، پژمان [1]
 • شامانی، سبحان [1] کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد شاهرود، شاهرود، ایران
 • شامانی، سمیه [1] کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • شاهرخی فرید، راضیه [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات غدد، انستیتو غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • شجاعی، علی [1] کارشناسی‌ارشد MBA، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • شیدفر، محمدرضا [1]
 • شیرافکن، مهدی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی چابهار و دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شیرزاد، نوشین [1] کارشناسی فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شیرزاد کبریا، بهارک [1] استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
 • شیرزاد کبریا، بهارک [1] استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
 • شیرزاد کبریا، بهارک [1] رشته مدیریت آموزشی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • شرفی، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • شریفات، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران
 • شریفی کوشا، مائده [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شیروانی، مریم [1] دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • شعبانی، یوسف [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شفیعی، حسین [1] کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،ایران
 • شفیعی، طاهره [1]
 • شفیعی، محجوب [1] دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • شفیع پور مطلق، فرهاد [1]
 • شکری، آزاد [1] دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • شکری، مصطفی [1] دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
 • شنوفی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت محیط زیست(HSE) ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شهام، گلسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شهام، گلسا [1] دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
 • شهمرادی، مصطفی [1]

ص

 • صابری، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، فارس، ایران
 • صابری اناری، سید حسین [1] استادیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • صاحب الزمانی، محمد [1] دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • صاحب الزمانی، محمد [1] دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صالح اردستانی، عباس [1] استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • صانعی، مهدی [1] استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • صحرائی، سمیه [1] کارشناسی‌ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
 • صحرائی بیرانوند، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صدرالهی، علی [1] کارشناس‌ارشد پرستاری سالمندی، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اورژانس گلستان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • صدقی، ریحانه [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • صدیقی، سمیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، شیراز، ایران
 • صدیقی، سمیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، فارس، ایران
 • صدوقی، فرحناز [1] استاد گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • صفوی، سارا [1] دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صمدی، عباس [1] عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
 • صوراسرافیل، اقدس [1] کارشناس‌ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونبک:asouresrafil@gmail.com

ض

 • ضیایی، محمد صادق [1] استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ضیایی، محمد صادق [1] استاد، گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ضمیری، سپیده [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ط

ظ

 • ظهیری، منصور [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ظهیری، منصور [1] استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران
 • ظهرابی، اباذر [1] مربی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ع

 • عابدی، زهرا [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عابسی، مسعود [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • عامری، حسین [1] مربی اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد،(نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: Hamery7@yahoo.com
 • عباسی، زهره [1] کارشناس‌ارشد روانشناسی، واحد قاین، دانشگاه آزاد اسلامی، خراسان جنوبی، ایران
 • عبدالوند، محمد علی [1] استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران، ایران
 • عثمان زاده، بهروز [1] کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • عرب، محمد [1] استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • عرب، محمد [1] استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • عرب عامری، یاسمن [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • عزیزی، میترا [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحدتهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عزیزی، محمد [2] استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عسکری، روح الله [1] مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • عسکری، روح اله [1] عضو گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- هیئت علمی
 • عسگرنژاد، مریم [1] کارشناس مدارک پزشکی،بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر، ایران
 • عسگرنژاد، مریم [1] کارشناس مدارک پزشکی، بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری، ایران
 • عشرتی، بابک [1] دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • عطایی، سپیده [1] کارشنا‌سی‌ارشد مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عطاءالهی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • عطاء الهی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • عطااللهی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • عطااللهی، فاطمه [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • عظمیان مقدم، فاطمه [1] کارشناس‌ارشد َشیمی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • عظمیان مقدم، فاطمه [1] کارشناس آزمایشگاه دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • عقیلی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • علیان فینی، فاطمه [1] مربی گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، اراک، ایران
 • علائی، سعید [1] کارشناس‌ارشد رشته مدیریت شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علی پور، سمیرا [1] کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • علی پور، فرزانه [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • علی پور، وحید [1] استادیار، گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • علی خانی، رضیه [1] استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران
 • علی خانی، مهتاب [1]
 • علیزاده، محمد [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • علیزاده، محمد [1] استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • علی‌محمدزاده، خلیل [1]
 • علی محمد زاده، خلیل [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • علی محمد زاده، خلیل [1] گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • علی‌محمد زاده، خلیل [1] رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی واحد تهران شمال
 • عموئی، عبدالایمان [1] دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • عینی میرحسینلو، ام البنین [1] کارشناسی‌ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

غ

 • غفاری، فرهاد [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران
 • غفاری، فرهاد [1] استادیار، گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غفاریان، علی [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: a.qaffar@gmail.com
 • غلامی، الهام [1] استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ف

 • فاخته، رویا [1] کارشناس مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • فاطمی، سید نصیب الله [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فتاحی، شهرام [1] مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • فتاحی، مریم [1] دانش‌آموخته دکتری اقتصاد سلامت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، (نویسنده مسئول) پست الکترونیک: maryam2004@gmail.com
 • فتاح پور، امیر حسین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • فتحی، عیسی [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • فتحی، علیرضا [1] کارشناس واحد اقتصاد و درمان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • فتح اللهی، الهام [1] دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • فراتی، حسن [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • فراتی، حسن [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • فرجی خیاوی، فرزاد [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران، (نویسنده مسئول) پست الکترونیک: faraji-f@ajums.ac.ir
 • فرح بخش، مصطفی [1]
 • فریدی ماسوله، مرضیه [1] دکتری تخصصی رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • فردوسی، مسعود [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • فردوسی، مسعود [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • فرسار، احمدرضا [1] دانشیار دانشکده پزشکی، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فرهادفر، امیر حسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فیض، فرنیا [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • فیضی، عبدالامیر [1]
 • فیض آبادی، حوریه [1] مدرس دانشگاه علمی و کاربردی تلاش‌گران اندیشه کاراد، تهران، ایران
 • فضل محمدی، لاله [1]
 • فقهی فرهمند، ناصر [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • فلاح، محمد [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ق

 • قادری، حسین [1] استادیارگروه اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، ایران
 • قاسمی، مرتضی [1] استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، اراک، ایران
 • قدمی، لادن [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قدمی، لادن [1] دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • قدیمی، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، آذربایجان شرقی، ایران
 • قرایی، حجت الله [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • قرایی، حجت اله [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • قرایی، حجت اله [1] کارشناس بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی همدان- مرکز بهداشت شهرستان همدان
 • قربانی، رقیه [1] کارشناس‌ارشد کتابداری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • قربانی مقدم، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق کشور، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • قلی پور، زینب [1] دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قلم سیاه، لیلی [1]
 • قنبری، رحمت الله [1]
 • قنبری، سالار [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قنبری، سمیرا [1] کارشناس‌ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران،
 • قهرمانی، رویا [1]
 • قهرمانی، مسعود [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • قهوه چی، محمد [1] دانشگاه آزاد یزد
 • قیومی، عباسعلی [1] دانشیار گروه مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

ک

 • کاباران‌زاد، محمدرضا [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • کاردان مقذم، ویدا [1] مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت،پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • کاظمیان، محمود [1] استادیار، دانشکده پزشکی، گروه اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، تهران، ایران
 • کاظمی پور، حامد [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کاظمی مجد، رضوان [1] مربی، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک،
 • کافیان تفتی، علیرضا [1] روانپزشک، بیمارستان ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • کامکارحقیقی، مهران [1] مربی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • کاملی، محمداسماعیل [1] پزشک عمومی، دفتر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، معاونت درمان، وزارت بهداشت، تهران،‌ایران
 • کاویانی، ندا [1]
 • کاویان تلوری، فاطمه [1] کارشناس ارشد اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی،‌ دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • کاوسی، زهرا [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • کاوسی، زهرا [1] دانشیارگروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • کاووسی، اسماعیل [1]
 • کردبچه، حمید [1] دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهر، تهران، ایران
 • کریمی، ایرج [1]
 • کریمی، پرستو [1] کارشناس‌ارشد اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • کریمی، سعید [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کرمانی حسکوئی، مهرداد [1]
 • کرمانی حسکوئی، مهرداد [1] کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی، دفتر بازرسی ورسیدگی به شکایات اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، تهران، ایران
 • کریمی تکلو، سلیم [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران
 • کریم نژاد رمی، فاطمه [1] کارشنا‌سی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • کشاورز، خسرو [1] استادیار گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • کشتاران، ویدا [1]
 • کشمیری، فاطمه [1] دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،‌ ایران
 • کشمیری، فاطمه [1] دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی .گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: FKeshmiri1385@Gmail.Com
 • کشمیری، فاطمه [1] دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کیکاوسی آرانی، لیلا [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
 • کیکاوسی آرانی، لیلا [1] استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز، کرج، ایران
 • کیکاوسی آرانی، معصومه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کلاتهایی، مهدی [1] کارشناس معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 • کلامی، محمد [1] مربی، گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ممقان، آذربایجان شرقی، ایران
 • کمیلی، راضیه [1] کارشناسی ارشد پرستاری، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کمیلی، علی [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کمیلی، علی [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

گ

ل

 • لطیفی، میثم [1] دانشیار،گروه مدیریت،دانشگاه امام صادق،تهران،ایران
 • لطیفیان، احمد [1] استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • لنگری، مرضیه [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

م

 • ماهر، محمد هادی [1] کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • مبشری، فاطمه [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • مبشری، هدیه [1] دانش آموخته دانشگاه بوعلی سینا
 • مبینی زاده، محمدرضا [1]
 • مبینی زاده، محمدرضا [1] استادیار ، موسسه ملی تحقیقات سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • محبی، فاطمه [1]
 • محبویی، محمد [1]
 • محبوبی، محمد [1]
 • محبوب خواه، فرهاد [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • محرابیان، فردین [1]
 • محفوظ پور، سعاد [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محقر، علی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • محقر، علی [1] دانشگاه مدیریت - دانشگاه تهران
 • محمدی، جمشید [1]
 • محمدی، روح اله [1] کارشناس‌ارشد پرستاری، بیمارستان امام رضا (ع)، کرمانشاه، ایران
 • محمدی، سکینه [1]
 • محمدی، عفت [1] دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • محمدی، علی [1] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • محمدی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • محمدی، ماهان [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • محمدی، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • محمداسماعیل، صدیقه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،‌ تهران،‌ ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: m.esmaeili2@gmail.com
 • محمداسماعیلی، صدیقه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • محمد اسماعیل، صدیقه [1] استادیار گروه کتابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • محمدیان ساروی، محسن [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمدزاده، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • محمودی، قهرمان [2]
 • محمودی، قهرمان [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ساری
 • محمودی، قهرمان [1] دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • محمودی، قهرمان [1] دانشیار، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • محمودی، قهرمان [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • محمودی، محمود [1] استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • محمودی، محمود [1]
 • محمودجانلو، شهربانو [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • محمودی مجدآباد، محمود [1] استاد، گروه آمار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمودی مجدآباد، محمود [1] استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمودی مجدآبادی فراهانی، محمود [1] استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمودی مجد آبادی فراهانی، محمود [1] استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مدیری، محمود [1] استادیارگروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مدنی، طلعت [1] دانشجو-دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مرادی، رضا [1] دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران،
 • مرادی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مرادی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مرادی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مرادی، مجتبی [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران
 • مرادی، مرتضی [1] استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مرادی فرهانی، عباس [1]
 • مران جوری، مهدی [1] دکترای حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران
 • میرحسینی، سید رضا [1] کارشناس معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 • میرداروطن، شیرعلی [1] کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • مردانی حموله، مرجان [1]
 • میرزایی، مسعود [1] استادیار مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • میرزایی، هیوا [1] دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • میرزازاده، محمدعلی [1] استادیار، گروه علوم مهندسی، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران
 • میرسیدی، مهناز [1] دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه صنایع و معادن ایران، رشت، گیلان، ایران
 • میرشکاری، نادیا [1] دانشجوی‌ کارشناسی‌ارشد ارزیابی فناوری سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • میرغفوری، سید حبیب الله [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران
 • میرفخرالدینی، سید حیدر [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • میرمحمد صادقی، سیدعلیرضا [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • میرمقتدایی، زهره سادات [1] دانشجوی دکتری آموزش پزشکی و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • مروتی شریف آبادی، علی [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران
 • مستانه، زهرا [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مستدام، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران،
 • مسروری، امیرحسین [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مسعودی اصل، ایروان [1] دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • مسعودی اصل، ایروان [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • مسعودی اصل، ایروان [1] دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • مسعودی اصل، ایروان [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران
 • مشرف جوادی، محمد حسین [1] دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • مصلی، علی [1] کارشناس متخصص بهداشت حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی، ستاد مرکزی، اداره کل درمان مستقیم، تهران، ایران.
 • مصلح، مریم [1] دانشیار، گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مصلحی، شاندیز [2]
 • مصلی نژاد، فاطمه [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران
 • مظلوم واجاری، سهیلا [1] دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • معروفی اقدم، چیمن [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • معصوم زاده، سارا [1] کارشناس‌ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • مقتدر منصوری، البرز [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • مقتدر منصوری، البرز [1] دکتری رشته مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • مقدس، طاهره [1] دانشجوی کارشناس‌ارشد آموزش جامعه‌نگر در نظام سلامت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مقدسی، جواد [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • مقیمی، مینوش [1]
 • مقیمی دهکردی، بیژن [1] کارشناس‌ارشد اپیدمیولوژی، معاونت امور بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ملکی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ملکی، محمدرضا [1]
 • ملکی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • مینایی، حسین [1] دکتری حرفه‌ای داروسازی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • منتظرالفرج، راضیه [1] دکتری مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، مرکزتحقیقات مدیریت بیمارستانی، بیمارستان شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • منصوری کیا، ابوالفضل [1] کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، ، ‌واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران
 • مهارلو، حمیدرضا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • مهدیان، زهرا [1] کارشناس روابط عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان، سمنان، ایران
 • مهدوی، غلامحسین [1] استاد/دانشگاه شیراز
 • مهدوی هزاوه، علیرضا [1]
 • موحد، احمد [1] مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور قاین، خراسان جنوبی، ایران
 • موسی زاده، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • موسوی، عبدالرضا [1] کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • موسوی، میرمحمد [1] دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • موسوی، میرمحمد [1] دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • موسوی، میر محمد [1] دانشجوی دکتری رشته کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
 • موسوی، میر محمد [1] کارشناس پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • موسوی، نجم الدین [1] استادیار گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • موسوی اصل، سید امیر حسین [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • موصلی، لطف اله [1] دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • مومنی، اکرم [1] گروه علوم تربیتی رودهن، تهران، ایران

ن

 • نادری، شیما [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: shima.naderi68@gmail.com
 • نادمی، یونس [1] استادیار، گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
 • ناطقی، آزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران
 • نجفی، لیلا [1]
 • نجف پور، ژیلا [1] دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،‌ایران
 • نجف پور، ژیلا [1] دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • نجف پور، ژیلا [1] کارشناس‌ارشد، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • نجف پور، ژیلا [1] کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: Zhila.najafpoor@gmail.com
 • نریمیسا، پریوش [1] پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • نژاد ایرانی، فرهاد [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • نصر اصفهانی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
 • نصیری پور، امیراشکان [1] دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نصیری پور، امیراشکان [1] دانشیار ,گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,دانشگاه آزاد اسلامی,واحد علوم تحقیقات,تهران,ایران
 • نصیری پور، امیراشکان [1] دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نصیری پور، امیراشکان [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نصیری پور، امیراشکان [1] دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • نصیری پور، امیر اشکان [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران
 • نصیری پور، امیر اشکان [1]
 • نصیری پور، امیر اشکان [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نصیری پور، امیر اشکان [1] دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نصیری پور، امیر اشکان [1] دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نصیری پور، امیر اشکان [1] گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نصیری پور، امیر اشکان [1] دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نصیری پور، امیر اشکان [1] دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • نصیری پور، امیر اشکان [1] گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نصیری‌پور، امیراشکان [1] دانشیار گروه مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی ، تهران، ایران
 • نصیری‌پور، امیر اشکان [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • نصرتی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نظری عامله، کیانوش [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نظری منش، لیلا [2] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نظری منش، لیلا [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نعمتی، علی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • نقشی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، قطب علمی آموزشی مدیریت سلامت ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
 • نیک نیاز، علیرضا [1]
 • نیکومرام، هانیه [1] استادیار، گروه مدیریت محیط زیست(HSE) ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نگهبان، زهرا [1] کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • نوری، آزاده [1] دانشجوی دکتری آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • نوروزی، عبدالرضا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران،‌ایران
 • نوروزی، مجید [1] کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد شاهرود، شاهرود، ایران
 • نوروززاده، احد [1] دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

و

 • والی، لیلا [1] استادیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • والی، لیلا [1] استادیار،گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • وحدت، شقایق [1] استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، فارس، ایران
 • وحدت، شقایق [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وحدت، شقایق [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وحدت، شقایق [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
 • وحدتی، حجت [1] استادیار گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • ورهرامی، ویدا [1]
 • ویسی، محمد [1] کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، معاونت توسعه پژوهش و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • وطن‌خواه، سودابه [1]
 • وظیفه دوست، حسین [1]
 • وفایی، علی [1]
 • وفایی نجار، علی [1] دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • وفایی نجار، علی [1] دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • وفایی نجار، علی [1] دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت,دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • وفائی نسب، محمدرضا [1] استادیار طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • ولی مقدم زنجانی، سحر [1]
 • وهابزاده، شادان [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ه

 • هاشمی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران
 • هاشم زهی، علی [1]
 • هاشم نیا، شهرام [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • هاشم‌نیا، شهرام [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران،ایران
 • هاشم‌نیا، شهرام [1] استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • هدایتی، سید پوریا [1]
 • هراتی، جواد [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • هراتی خلیل آباد، تورج [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان،کرمان، ایران
 • همایونی، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • همایونی، عباس [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • همایون فر، مهدی [1] استادیار،گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • هوشمند، الهه [1] استادیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • هوشمند، الهه [1] استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد
 • هوشمند، الهه [1] دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ی