بررسی نتایج اجرای مدل تعالی سازمانی بر عملکرد بیمارستان از دیدگاه مدیران ارشد و میانی بیمارستان‌های شریعتی و چمران تهران در سال1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده

مقدمه: سازمان‌ها با به کارگیری مدل تعالی سازمانی، زمینه مقایسه عملکرد خود را با دیگران و الگوبرداری از بهترین تجارب سازمان‌های موفق را در راستای بهبود مستمر عملکرد فراهم می‌آورند. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مدل تعالی سازمانی اجرا شده بر عملکرد بیمارستان‌ها بوده است.
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری بصورت کل شماری و شامل 50 نفر از مدیران ارشد و میانی بیمارستان‌های شهید چمران و دکتر شریعتی می‌باشد. اطلاعات پس از جمع‌آوری توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 18 مورد تحلیل قرار گرفت. داده‌های کمی به صورت انحراف معیار ± گزارش شدند. به منظور مقایسه سایر متغیرهای کمی از آزمون t-test دو نمونه‌ای استفاده شد و ضریب اطمینان آزمون‌ها 05% در نظر گرفته شده است.
یافته‌ها: در تحلیل آماری بعد تعهد مدیریت با میانگین و انحراف معیار 01/16±87/57 دارای بیشترین امتیاز و بهبود در نتایج بیمارستان با میانگین و انحراف معیار 41/17±16/51 دارای کمترین امتیاز بدست آمد. بین بعد نمرات کل خودارزیابی حاصل از اجرای مدل تعالی سازمانی و عملکرد دو بیمارستان (شریعتی و چمران) ارتباط معنادار آماری مشاهده شد (001/0>P).
نتیجه‌گیری: با بررسی یافته‌های تحقیق مشخص گردید که مدل تعالی سازمانی اجرا شده بر عملکرد بیمارستان‌ها تأثیر مثبت و قابل توجه دارد و لذا در این راستا راهکارها و پیشنهادهای به مجریان جامعه آماری ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها