نقش استقرار حسابداری تعهدی در کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مالی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

چکیده

مقدمه: در کشور ما، برخی سازمان‌های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری حرکت کرده‌اند. از این‌رو، به نظر می‌رسد که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می‌تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر این اطلاعات تأثیرگذار باشد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش‌بینی و بودجه‌بندی، موجب تغییرات عمده‌ای در تخصیص منابع شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش استقرار حسابداری تعهدی در کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مالی علوم پزشکی استان آذربایجان غربی است.
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کمی، از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نظر شیوه اجراء پیمایشی (زمینه‌یابی) است. جامعه آماری در این تحقیق شامل مدیران مالی علوم پزشکی استان آذربایجان غربی (250= N) می‌باشد. لذا در این پژوهش تعداد 186 نفر (42 نفر مدیران ارشد و 144 نفر مدیران میانی) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و پرسشنامه استاندارد بنار، پخش و داده‌های لازم جمع‌آوری گردید. در تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی چون میانگین، میانه، انحراف استاندارد و ... و در بخش استنباطی از آزمون آمار ناپارامتریک هم‌چون خی دو استفاده شده است.
یافته‌ها: مقدار خی دو مقایسه‌ی توزیع فراوانی‌های مرتبط با قابلیت پاسخ‌گویی برابر 571/65، مرتبط با تدوین بودجه عملیاتی برابر 760/37، مرتبط با بهای تمام شده و هزینه‌های واقعی برابر 097/36 و مرتبط با تصمیم‌گیری‌های بهینه مدیران مالی برابر 080/18 می‌باشد که همگی در سطح 01p≤  معنادار می‌باشند.
نتیجه‌گیری: بطور کلی حسابداری تعهدی در کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مالی و مولفه‌های آن هم‌چون قابلیت پاسخ‌گویی، تدوین بودجه عملیاتی، بهای تمام شده و هزینه‌های واقعی و تصمیم‌گیری‌های بهینه مدیران مالی موثر است.

کلیدواژه‌ها