مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بیمارستان‌های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران 93-92

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ما در حال حاضر شاهد بکارگیری روز افزون فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال و پایگاه‌های اطلاعاتی هستیم. این امر مراکز را با چالش‌های جدیدی مواجه ساخته که نیازمند عنایت به خطوط راهنمایی خاص و از آن جمله استاندارد بررسی وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO/IEC 20000:2005 است. لذا، هدف مقاله حاضر تعیین میزان هم‌خوانی وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بیمارستان‌های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران با استانداردهای موجود در این زمینه و شناسایی نقاط ضعف و مشکلات موجود بوده است.
روش پژوهش: روش‌شناسی پژوهش حاضر که از نوع کاربردی می‌باشد، پیمایشی توصیفی است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسش‌نامه استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ISO/IEC 20000:2005) است که از جمله استانداردهای معتبر بررسی وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است و در آن 58 سوال چندگزینه‌ای در یک طیف لیکرت از بسیارکم تا بسیارزیاد  قرار گرفته است. پایایی ابزار گردآوری داده‌ها از طریق پایلوت پرسش نامه میان 10 نفر از کتاب‌داران پزشکی بدست آمد. ضریب الفای کرونباخ 98/. نشان از پایایی بسیار قوی ابزار است. جامعه مورد مطالعه 30 کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی وابسته به بیمارستان‌های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران و 48 نفر از شاغلین بخش مدیریت فناوری اطلاعات است. در این تحقیق از نمونه‌گیری استفاده نشده است. داده‌های جمع‌آوری شده با نرم‌‌افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: ملاک‌های ارزیابی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های جامعه مورد مطالعه با استاندارد مزبور هم‌خوانی داشته و میزان انطباق متغیرهای مورد بررسی با ملاک‌های ارزیابی در سطح متوسط می‌باشد. افزون بر این، به ترتیب مؤلفه‌های فرآیندهای کنترلی (با میانگین 00/3)، فرآیند عرضه (با میانگین 20/3)، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی مدیریت خدمات (با میانگین 20/3)، فرآیندهای راه حلی (با میانگین 22/3)، فرآیندهای ارتباطی (با میانگین 29/3)، فرآیندهای ارائه خدمات (با میانگین 33/3) و سیستم‌های مدیریتی (با میانگین 35/3) مهم‌ترین مشکلات مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در جامعه مورد مطالعه محسوب می‌شوند.
نتیجه‌گیری: از دیدگاه پاسخ‌‌گویان و شاغلین بخش مدیریت خدمات فناوری سیستم‌های مدیریتی، وضعیت «مدیریت خدمات فناوری اطلاعات» در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بیمارستان‌های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران، در سطح قابل قبول قرار دارد. مع‌ذالک، توجه خاص به نواقصی نظیر «فرآیندهای کنترلی»، «فرآیندهای عرضه» و غیره به عنوان مهم‌ترین مشکل می‌بایست مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها