مروری بر چالش‌های طرح ادغام آموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات در ایران از منظر سرمایه انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش پزشکی و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مربی دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران

3 عضو هیات علمی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در دنیای امروز چالش‌های فراوانی پیش روی شغل پزشکی قرار گرفته است: تغییرات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی و البته جمعیت‌شناسی سبب گردیده است که با افزایش آگاهی مردم سطح انتظارات آنها از سیستم ارائه مراقبت افزایش یابد. امروزه مدیریت منابع انسانی در سطح جهانی با مسایلی روبروست. بدیهی است مدیریت سرمایه نیروی انسانی در حوزه سلامت نیز از این معضلات تاثیر می‌پذیرد. هدف مطالعه حاضراین است که نشان دهد چالش‌های جهانی نیروی انسانی چیست و ایران در حوزه سلامت چگونه بر اساس طرح ادغام توانسته است بر این چالش‌ها فایق آید.
شرح مقاله: تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی و در قالب یک مطالعه مروری است که ضمن اشاره به چالش‌های جهانی حوزه منابع انسانی طرح ادغام را از این منظر بررسی کرده و در پایان بر اساس تحقیقات انجام شده به بررسی بقا یا فنای این طرح می‌پردازد.
نتیجه‌گیری: مرور مطالعات و مستندات موجود نقاط قوت وضعف نظام ادغام را آشکار ساخت و فرصت‌ها و تهدیدها را مشخص گرداند. از آنجا که طرح ادغام آموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات با طیف گسترده‌ای از چالش‌ها در ارتباط است، تحلیل این مولفه‌ها نشان می‌دهد که با گسترش تحولات جهانی و چالش‌های روبروی مدیریت نیروی انسانی لازم است این طرح در حوزه سلامت به تغییرات پایداری دست یابد تا دوام خود را بیمه سازد. 

کلیدواژه‌ها