عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران، (نویسنده مسئول) پست الکترونیک: S.ghrezaei@rose.shirazu.ac.ir

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت دانش نقش مهمی‌در بهبود اثربخشی و کارایی سازمان‌ها ایفا کرده است. هدف این مقالهبررسی عوامل مؤثر بر اجرای برنامه‌های مدیریت دانش در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان است.
روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است که از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به حساب می‌آید. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه‌های مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان تشکیل می‌دهند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS19 و AMOS20 نسخه 20 تحلیل‌ها انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این است که بطور کلی فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و قابلیت‌های فناوری اطلاعات عامل مؤثری در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان است. هم‌چنین طبق مدل ارائه شده قابلیت‌های فناوری اطلاعات دارای نقش واسطه‌ای در ارتباط بین فرهنگ و ساختار سازمانی با مدیریت دانش می‌باشد. شاخص نیکویی برازش مدل GFI در این پژوهش 907/0 محاسبه شده است که حاکی از نیکویی برازش مدل می‌باشد.
نتیجه‌گیری: در خصوص ایجاد دانش و استفاده بهینه از آن در شبکه‌های بهداشت و درمان، مدیریت باید با فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساختارهای مناسب فناوری اطلاعات بعنوان عوامل کلیدی، به پیاده‌سازی و بکارگیری سیستم مدیریت دانش در سازمان خود کمک کند.

کلیدواژه‌ها