رابطه دیدگاه 360 درجه در هوش عاطفی و نوآوری مدیران بیمارستان‌های منتخب شهر تهران: 1391

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: a.qaffar@gmail.com

چکیده

مقدمه: دیدگاه 360 درجه هوش عاطفی یک ابزار جامع برای گزارش دادن عمیق توانایی‌ها و نیازهای تکاملی درباره صلاحیت‌های ارتباطی بین فردی و اجتماعی مهم می‌باشد. هدف اصلی از نگارش این مقاله تعیین همبستگی بین دیدگاه 360 درجه هوش عاطفی و نوآوری مدیران بیمارستان‌های منتخب شهر تهران در سال 1391 بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ روش‌شناسی یک مطالعه همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل 52 نفر از مدیران پرستاری، مدیران یا معاونان اجرایی و سوپروایزر‌های تعدادی از بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران شامل بیمارستان‌های شهید هاشمی‌نژاد، محب، مطهری، فیروزگر، رسول اکرم (ص)، دکتر شریعتی و حضرت علی اصغر بود. به دلیل کم بودن تعداد افراد جامعه پژوهش، نمونه گیری انجام نگرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه‌ای 100 سوالی مشتمل بر 74 سوال در زمینه هوش عاطفی و 26 سوال نوآوری بود. اعتبار پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید و صاحب‌نظران رشته مورد بررسی قرار گرفت و روایی آن نیز با استفاده از روش آزمون- بازآزمون و محاسبه‌ی میزان ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. جهت تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، از روش‌های آماری و نرم‌افزار SPSS استفاده شد. آزمون‌هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت عبارتند از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تی تک نمونه‌ای.
یافته‌ها: میانگین نمره هوش عاطفی مدیران، 26/298 (از بیشینه 370 نمره‌ی قابل کسب) می‌باشد. مردان بطور کلی نمره هوش عاطفی بالاتری نسبت به زنان کسب کردند. میان ابعاد هوش عاطفی یعنی بعد خود مدیریتی، بعد ارتباطات و بعد مدیریت روابط با نوآوری همبستگی مستقیمی با 001/0P< مشاهده شد. یافته دیگر این پژوهش عبارت بود از اینکه بین هوش عاطفی و نوآوری هم، همبستگی مستقیم با 001/0P< وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به معنادار بودن رابطه بین متغیر نوآوری با هوش عاطفی و هم‌چنین ابعاد 3 گانه آن می‌توان برای افزایش متغیر نوآوری تمرکز برنامه‌ریزی استراتژیک را بر روی ابعاد خود مدیریتی، مدیریت روابط و ارتباطات در جهت افزایش متغیر هوش عاطفی قرار داد.

کلیدواژه‌ها