رابطه سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران، (نویسنده مسئول) پست الکترونیک: faraji-f@ajums.ac.ir

2 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، معاونت توسعه پژوهش و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: توانایی سازمان در حفظ، بقا و سازش با محیط و بهبود این توانایی خود را می‌توان به سلامت سازمانی تعبیر کرد. به نظر می‌رسد سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی با یکدیگر ارتباط داشته باشند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اهواز صورت گرفت.
روش‌پژوهش: این پژوهش ازنوع توصیفی - تحلیلی بود و به صورت مقطعی در سال 1392 انجام شد. نمونه پژوهش 210 نفر از پرسنل شاغل در بیمارستان‌های آموزشی منتخب (گلستان و امام خمینی) بود .داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996) و اعتماد سازمانی کاناواتاناچی و یو (2002) جمع‌آوری گردید. این داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و شاخص‌های مرکزی آماری مانند میانگین و انحراف معیار نمایش داده شد و از طریق آزمون همبستگی پیرسون درمحیط SPSS19 تحلیل گردید.
یافته‌ها: بین سلامت و اعتماد سازمانی همبستگی معنادار ضعیف و مثبتی (23/0=r) مشاهده شد (02/0P=). بین بعد یگانگی نهادی با اعتماد سازمانی همبستگی ضعیف و منفی معناداری وجود داشت (16/0- =r و 03/0P=). بین ابعاد ساخت‌دهی، پشتیبانی منابع، ملاحظه‌گری و تاکید علمی با اعتماد سازمانی همبستگی ضعیف و مثبت (29/0 <r< 16/0) معناداری مشاهده شد (035/0 <P< 001/0). بین بعد روحیه و اعتماد سازمانی همبستگی نسبتاً قوی و مثبتی یافت گردید (30/0 =r و 001/0P<).
نتیجه‌گیری: با توجه به همبستگی سلامت و اعتماد سازمانی، تلاش برای فراهم آوردن آموزش‌های مناسب، تأمین منابع لازم، تسهیل ارتباطات، ایجاد محیطی صمیمی و حمایت از کارکنان می‌تواند ضمن افزایش سطح سلامت سازمانی، باعث افزایش اعتماد ایشان به سازمان گردد.

کلیدواژه‌ها