عوامل تاثیر‌گذار بر نگرش مراجعین به داروخانه نسبت به نقش داروساز: شهر تهران 1393

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته ارتباطات، پردیس علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: atefeaghaee@yahoo.com

2 پزشک عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت توصیه‌های داروساز در اثر‌بخشی دارو و جایگاه داروساز در سلامت جامعه، نگرش افراد به نقش داروساز مهم است. داروساز علاوه بر توزیع دارو، به راهنماییِ مراجعین و نظارت بر وضعیت سلامت آنان می‌پردازد. توصیه‌های داروساز درباره نحوه مصرف، میزان و هم‌چنین اثرات دارو، ابهام و سردرگمی افراد را بر طرف می‌کند و به آنان حس امنیت می‌بخشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر نگرش مراجعین به نقش داروساز است.
روش پژوهش: این تحقیق توصیفی تحلیلی به شیوه مقطعی و با تکمیل 400 پرسشنامه در سه ماه نخست 1393 در تهران انجام گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. روایی آن صوری و محتوایی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرنباخ 0.8008 محاسبه گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار  SPSS19تحلیل و توسط آزمون رگرسیون متغیرهای موثر شناسایی شدند.
یافته‌ها: داروساز توانسته انتظارات 70.5 % مراجعین را در حد متوسط برآورده سازد و 50.3%  مراجعین در حد زیاد از وظایف داروساز آگاهی داشته و 42.4% درحد متوسط با داروساز ارتباط برقرار کرده و 51.3% در حد متوسط به داروساز اعتماد داشتند. در نهایت 48.7% نگرش مثبتی به داروساز داشتند.
نتیجه‌گیری: آگاهی مراجعین از وظایف داروساز، ارتباط بیشتر با داروساز ، اعتماد به داروساز و برآوردن انتظارات مراجعین، نگرش آنان را به داروساز بهبود می‌بخشد. بر اساس آزمون رگرسیون متغیر «برآوردن انتظارات بیماران» سهم بیشتری در پیشگویی متغیر نگرش داشت.

کلیدواژه‌ها