ارزیابی تاثیر آموزش مهارت‌های ICDL بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از دید فراگیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

3 مدیر آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

4 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: shima.naderi68@gmail.com

چکیده

مقدمه: امروزه سازمان‌ها برای سازگاری با محیط در حال تغییر و تحول و ارائه خدمات به روز و با کیفیت، بر آموزش دوره‌های فناوری اطلاعات به نیروی انسانی خود تاکید می‌ورزند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر آموزش مهارت‌هایICDL  بر عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به شیوه مقطعی در سال 1392 بر روی 300 نفر از کارکنان شاغل به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام شد. داده‌های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه40 سوالی گردآوری و پس از ورود در نرم‌افزار SPSS16 به کمک آزمون کای‌دو تحلیل و نتایج بصورت جداول توزیع فراوانی نمایش داده شد.
یافته‌ها: از دیدگاه کارکنان دوره‌های آموزشی مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر 3/97% در میزان یادگیری، 97% بر کیفیت کاری، 3/99% بر سازماندهی محتوای آموزشی، 7/80% بر کاهش تخلفات، 95% بر بازآفرینی ذهنی،7/93% بر تغییر فرهنگ سازمانی و 98% بر عملکرد آنها موثر بوده است. اما در حیطه هزینه 100% افراد معقتد بودند که دوره‌های آموزشی مهارت‌های ICDL بر کاهش هزینه‌ها تاثیر اندکی داشته است. آزمون کای‌دو رابطه معنی‌داری را بین عملکرد کارکنان با جنسیت، واحد محل خدمت، تحصیلات و سن نشان نداد ولی بین عملکرد کارکنان با نوع استخدام رابطه معنی‌داری مشاهده شد(012/0P=).
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از تاثیر مثبت آموزش مهارت‌های هفت‌گانه بر عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بوده که با توجه به عدم ارائه این دوره‌ها برای حدود 50 درصد از کارکنان، برگزاری این دوره‌ها برای کلیه کارکنان می‌تواند کمک شایانی به بهبود عملکرد دانشگاه نماید.

کلیدواژه‌ها