عوامل موثر بر اجرای گایدلاین شناسایی صحیح بیماران در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت: 1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه‌آزاد اسلامی، پردیس علوم و تحقیقات فارس، مرودشت، ایران. 2- کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه‌آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران، (نویسنده‌مسئول)، پست الکترونیک: rezaeipour_a@yahoo.com

2 استادیار گروه‌مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه‌آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: شناسایی اشتباه‌ بیماران، یکی از علل ریشه‌ای خطاهای پزشکی در بخش سلامت می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر اجرای گایدلاین شناسایی صحیح بیماران در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت می‌باشد.
روش پژوهش: این مطالعه‌ توصیفی - تحلیلی به ‌صورت مقطعی در بهمن ماه ‌سال 92 در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت انجام شد. حجم نمونه ‌شامل 50 نفر از پرسنل شاغل در بخش‌های بستری و نوزادان بود که‌ به‌ روش سرشماری وارد مطالعه‌ شدند و نظرات آنها از طریق پرسشنامه، مشتمل بر 15 سوال 5 گزینه‌ای در مقیاس لیکرت جمع‌آوری گردید. اعتبار پرسشنامه‌ به ‌روش اعتبار محتوا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (78/0) تایید شد. داده‌ها با استفاده ‌از تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه‌ و تحلیل گردید.
یافته‌ها: ‌عوامل موثر بر اساس بار عاملی در 5 دسته‌عوامل مربوط به ‌سیستم با بارعاملی 709/0، پرسنل با بارعاملی 734/0، بیمار با بارعاملی 763/0، فرایند و روش کار با بارعاملی 675/0، تجهیزات و تکنولوژی با بارعاملی 823/0 طبقه‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: ارائه ‌خدمات ایمن، منوط به‌کاهش خطاهای شناسایی بیمار می‌باشد. این امر توجه‌ مدیران بخش سلامت را به ‌اتخاذ رویکرد مناسب جهت استقرار فرهنگ ایمنی بیمار، ایجاد فرایندهای نظارت، استقرار مدیریت خطر، تشویق در گزارش وقایع، ارتقای فرایند یادگیری و بهینه‌سازی تجهیزات در مراکز درمانی جهت مطابقت بیشتر با استانداردها جلب می‌نماید.

کلیدواژه‌ها