عوامل تاثیر‌گذار بر تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان‌های کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 روانپزشک، بیمارستان ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونبک:asouresrafil@gmail.com

4 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: توزیع عادلانه پرسنل شاغل در حوزه بهداشت و درمان به ویژه پزشکان از عوامل تعیین‌کننده میزان دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی بوده و این توزیع عادلانه نقش اساسی در تحقق اهداف بلندمدت سند چشم‌انداز کشور در حوزه سلامت دارد. این مطالعه جهت  تعیین عوامل تاثیرگذار بر تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان‌های کشور انجام گردیده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع تحلیلی بود و به صورت مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش شامل تمام پزشکان منخصص و عمومی استان‌هایی بود که داده‌های آماری آنها در سال 1385 در سایت مرکز آمار ایران وجود داشت.147 شهرستان از میان کل شهرستان‌های کشور به طور تصادفی انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات معمولی با نرم‌افزار Eviews 6 استفاده شد.
یافته‌ها: مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر تراکم پزشکان عمومی به ترتیب نسبت شهرنشینی(35/1-)، تعداد تخت بیمارستان دولتی(37/0) و تعداد تخت بیمارستان خصوصی(21/0) بود و مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر تراکم پزشکان متخصص به ترتیب عبارت بودند از تعداد تخت بیمارستان دولتی(75/0)، تعداد تخت بیمارستان خصوصی(51/0) و میزان جمعیت(28/0).
نتیجه‌گیری: تمرکز بیشتر منابع سلامت دولتی و خصوصی هر دو منجر به تراکم بالاتر پزشک در آن ناحیه خواهد شد. توزیع پزشکان عمومی بیشتر از هرچیز تحت تاثیر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارت بهداشت می‌باشد.در سیاست‌گذاری جهت توزیع عادلانه پزشکان توجه به این نکات و همچنین میزان کشش‌پذیری تراکم پزشکان نسبت به این عوامل سودمند و ضروری است.

کلیدواژه‌ها