رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 استادیار مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی‌ارشد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: موضوع عدالت از دیر شمار جزء مهم‌ترین مباحث و دغدغه‌های بشر بوده است، اما عدالتی که توسط کارکنان درک شود بسیار مهم بوده لذا در این مطالعه هدف بررسی رابطه‌ی عدالت ‌سازمانی و تعهد ‌سازمانی در کارکنان مراکز بهداشتی می‌باشد که همواره خط اول پیشگیری از بیماری‌ها را بر‌عهده‌ دارند و تعهد در کار از لزومات این شغل بوده چرا که این شغل غفلت را نمی‌پذیرد.
روش‌پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی می‌باشد، در این مطالعه کارکنان مرکز بهداشت شهرستان یزد به عنوان جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان تعداد 105 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب و از طریق دو پرسشنامه‌ی استاندارد عدالت ‌سازمانی (نیهوف و مورمن 1993) و تعهد سازمانی (می‌یر،آلن واسمیت 1993) رابطه این دو مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و به منظور تحلیل همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: در این مطالعه بر اساس نظرات کارکنان مرکز بهداشت شهرستان یزد میانگین نمره عدالت سازمانی 4/134/52 و ابعاد آن به ترتیب عدالت ‌توزیعی 9/3 6/12 و عدالت ‌رویه‌ای 7/4  61/15 و عدالت ‌تعاملی 06/7  1/24 بدست آمد که نمایان‌گر اهمیت بیشتر عدالت ‌تعاملی نزد کارمندان می‌باشد و میانگین نمره تعهد ‌سازمانی 2/1535/95 و ابعاد آن به ترتیب تعهد‌ عاطفی 2/6 4/30 و تعهد ‌مستمر 3/6 9/32 و تعهد‌ هنجاری 4/632 بدست آمدکه در این اندازه‌گیری نیز تعهد ‌مستمر اهمیت بیشتر‌ی از دیدگاه کارکنان به خود اختصاص داد. همبستگی بدست آمده بین عدالت و مؤلفه‌های تعهد به ترتیب با تعهد‌ عاطفی 36/0، با تعهد‌ مستمر 2/0 و تعهد‌ هنجاری 24/0 بدست آمد و بیان شد که عدالت‌ سازمانی کلی با تعهد ‌مستمر و هنجاری رابطه و همبستگی معناداری دارد (P<0.05) اما این معناداری در رابطه با تعهد‌ عاطفی یافت نشد.
نتیجه‌گیری: عدالت ‌سازمانی کلی با تعهد ‌مستمر و هنجاری رابطه و همبستگی معناداری دارد اما بین عدالت و دیگر جنبه تعهد یعنی تعهد‌ عاطفی رابطه‌ای یافت نشد که این جنبه عدالت بیان می‌دارد که کارمندان هویت خود را با سازمان بیابند که در این حالت یکنواخت شدن فعالیت‌های کارکنان در سازمان می‌تواند از طریق فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی در سازمان بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها