بررسی نیازهای اطلاعاتی پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیابتی از دیدگاه متخصصان غدد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مرکز تحقیقات غدد، انستیتو غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات غدد، انستیتو غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ایجاد پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیابتی مبتنی بر نیازهای ذینفعان آن از جمله مراکز دیابت، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، لذا ضروری است تدابیر لازم اتخاذ گردد. در این پژوهش انواع نیازهای اطلاعاتی پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیابتی از دیدگاه متخصصان غدد بررسی شده است.
روش‌پژوهش: در این مطالعه توصیفی  -مقطعی، 50 نفر از متخصصین غدد شاغل در مراکز دیابت شهر تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که شامل هفت دسته اطلاعات جمعیت‌شناختی، تن‌سنجی، اطلاعات عمومی بیمار، سابقه درمان در ماه‌های اخیر، درمان بیمار، تست‌های آزمایشگاهی و ارجاع بیماران به کلینیک‌های تخصصی و سایر اطلاعات مربوط به پرونده الکترونیک بیماران بود که متخصصین موارد ضروری را از یک تا ده ارزش‌گذاری کردند. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS صورت گرفت.
یافته‌ها: در اولویت‌بندی، بیشترین میانگین، در بخش اطلاعات جمعیت‌شناختی سن (6/9%)، در بخش تن‌سنجی شاخص توده بدنی (9.5%)، در بخش اطلاعات عمومی بیمار دیابتی سابقه سیگار (5/9%)، در بخش سابقه درمان در ماههای اخیر (7/9%)، در بخش درمان بیمار دیابتی درمان با انسولین (9%)، در بخش تست‌های آزمایشگاهی (6/9%) و در بخش ارجاع بیماران به کلینیک‌های تخصصی بیشترین میانگین مربوط به کلینیک پای دیابتی (8/9%) گزارش شد.
نتیجه‌گیری: در طراحی پرونده الکترونیک، اطلاعاتی نظیر سن، نام و نام‌خانوادگی، شاخص توده بدنی، اولین فشارخون، سابقه سیگار، چربی‌خون، فشارخون، درمان با Corticosteroids،Antihypertensive Drug ، انسولین،Glucose Profile و کلینیک پای دیابتی باید در درجه اول اهمیت قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها