عوامل موثر بر چابکی در زنجیره‌های تامین امدادی سلامت در بلایا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار گروه پژوهش،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران

چکیده

مقدمه: چابکی به عنوان توان پاسخگویی سریع به تغییرات غیر‌قابل پیش‌بینی در زنجیره‌های تامین امدادی که با بیشترین عدم قطعیت در صحنه بلایا مواجه بوده اهمیت فوق العاده‌ای می‌یابد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر چابکی در زنجیره‌های تامین امدادی سلامت در بلایا بود.
روش‌پژوهش: پژوهش حاضر از نوع تحلیل عاملی بود. خبرگان شرکت‌کننده شامل 138 نفر از متخصصین مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی و بلایا، مدیران وکارشناسان هلال احمر و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی سراسر کشور بودند. جمع‌آوری داده‌ها توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته که روایی آن براساس قضاوت خبرگان و پایایی آن از طریق آزمون مجدد با مقدار 99/0 و ضریب سازگاری درونی آلفای کرونباخ با مقدار 98/0 تایید گردیده انجام شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارSPSS16  انجام گردید. تعیین کفایت حجم نمونه با استفاده از6/0 ≤KMO صورت گرفت.
یافته‌ها: در این پژوهش 49 عامل با ارزش ویژه بیش از 2 و بارهای عاملی بیش از6/0به عنوان عوامل موثر بر چابکی در زنجیره‌های تامین امدادی سلامت در بلایا شناسایی شدند. بیشترین همبستگی به ترتیب مربوط به متغیر تعیین سریع مقدار و نوع نیاز خانواده‌های آسیب‌دیده با بار عاملی939/0، استفاده از راهنمای کالای امدادی متناسب با حادثه و منطقه با مقدار 938/0و 928/0، وجود کارشناسان آموزش دیده با 919/0 و ارتباط با چندین مرکز توزیع با 918/0بود.
نتیجه‌گیری: همبستگی بالای متغیرهای تعیین سریع نیاز خانواده‌های آسیب‌دیده، استفاده از راهنمای کالای امدادی، وجود کارشناسان آموزش دیده و ارتباط با چندین مرکز توزیع با عامل چابکی ،ضرورت توجه مسئولین سازمان‌های امدادی به تشکیل و آموزش تیم‌های ارزیاب، تقویت جایگاه مدیریت دانش در زنجیره‌های تامین امدادی، توانمند‌سازی کارکنان و بکارگیری اصول مدیریت زنجیره تامین، درجهت ارتقای سطح پاسخگویی به هنگام وقوع بلایا را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها