بررسی علل کسورات سازمان های بیمه گر از اسناد حق العلاج بیماران در یکی بیمارستان‌های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر برنامه، بودجه و پایش عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، شاهرود، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: Hasanbagheri1352@Yahoo.Com

2 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، شاهرود ایران

چکیده

مقدمه: کاهش کسورات ازسازمان‌های بیمه‌گر نقش مهمی در تامین منابع مورد نیاز جهت ارائه خدمات مطلوب به بیماران دارد. مطالعه با هدف تعیین علل کسورات سازمان‌های بیمه‌گر از اسناد پزشکی بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم‌ پزشکی شاهرود انجام شد.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع پژوهش‌های کاربردی است که بصورت مقطعی در سال 1390 انجام شد. داده‌های مورد نیاز توسط فرم جمع‌آوری داده‌ها مشتمل بر 5 سوال عمومی و 37سوال اختصاصی در زمینه علل کسورات و با مراجعه مستقیم پرسشگران به سازمان‌های بیمه‌گر طرف قرارداد تکمیل شد. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS شده و با آزمون‌های آنالیز واریانس یکطرفه و پیرسون تحلیل گردید و نتایج بصورت جداول توزیع فراوانی نمایش داده شد.
یافته‌ها: بیشترین درصدکسورات مربوط به نیروهای مسلح با 24/6% وکمترین مربوط به شرکت ذغال‌سنگ البرزشرقی با 33/0% بود. کمترین علل کسورات مربوط به گروه ویزیت پزشکان درنسخ سرپائی با 09/2% بود. با توجه به گروه‌های مشخص شده کسورات ویزیت پزشکان در نسخ سرپائی سازمان تامین اجتماعی با 18/64% بیشترین و خدمات درمانی با 94/21% در رتبه بعدی قرار گرفت. علت اصلی کسور اسناد بیمه‌ای به ترتیب مربوط به عدم پذیرش تخت روز و خدمات پرستاری و سپس بالا بودن آمار سزارین به زایمان طبیعی بود. بین مبلغ کسورات با ماه‌های سال رابطه معنی‌داری مشاهده نگردید. ولی بین مبلغ کسورات و نوع سازمان بیمه‌گر و تعداد اسناد ارسالی بستری رابطه معنی‌داری مشاهده گردید (05/0≥P).
نتیجه‌گیری: برگزاری جلسات آموزشی برای متخصصین، مسئولین بخش‌ها و متصدیان امور اسناد پزشکی، تعامل بیشتر با سازمان‌های بیمه‌گر و هم‌چنین استفاده از سیستم‌های مدیریت اطلاعات بیمارستانی می‌تواند نقش مهمی درکاهش کسورات ایفا نماید.
زمینه: کاهش کسورات ازسازمان های بیمه‌گر نقش مهمی در تامین منابع مورد نیاز جهت ارائه خدمات مطلوب به بیماران دارد. مطالعه با هدف تعیین علل کسورات سازمان های بیمه گر از اسناد پزشکی بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود انجام شد.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع پژوهش‌های کاربردی است که بصورت مقطعی در سال 1390 انجام شد. داده‌های مورد نیاز توسط فرم جمع-آوری داده‌ها مشتمل بر 5 سوال عمومی و 37سوال اختصاصی در زمینه علل کسورات و با مراجعه مستقیم پرسشگران به سازمان‌های بیمه‌گر طرف قرارداد تکمیل شد. داده‌ها وارد نرم افزار SPSS شده و با آزمون‌های آنالیز واریانس یکطرفه و پیرسون تحلیل گردید و نتایج بصورت جداول توزیع فراوانی نمایش داده شد.
یافته‌ها:بیشترین درصدکسورات مربوط به نیروهای مسلح با 24/6%وکمترین مربوط به شرکت ذغال‌سنگ البرزشرقی با 33/0% بود.کمترین علل کسورات مربوط به گروه ویزیت پزشکان درنسخ سرپائی با 09/2% بود.با توجه به گروه‌های مشخص شده کسورات ویزیت‌پزشکان درنسخ سرپائی سازمان تامین اجتماعی با 18/64% بیشترین و خدمات درمانی با 94/21% در رتبه بعدی قرار گرفت. علت اصلی کسوراسناد بیمه‌ای به ترتیب مربوط به عدم پذیرش تخت روز و خدمات پرستاری و سپس بالابودن آمار سزارین به زایمان طبیعی بود. بین مبلغ کسورات با ماه‌های سال رابطه معنی داری مشاهده نگردید(05/0≤P).ولی بین مبلغ کسورات و نوع سازمان بیمه‌گر و تعداد اسناد ارسالی بستری رابطه معنی‌داری مشاهده گردید(05/0≥P).
نتیجه‌گیری: برگزاری جلسات آموزشی برای متخصصین، مسئولین بخش‌ها و متصدیان امور اسناد پزشکی،تعامل بیشتر با سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین استفاده از سیستم‌های مدیریت اطلاعات بیمارستانی می تواند نقش مهمی درکاهش کسورات ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها