ارزیابی امور بیمه‌ای سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی: بهینه‌سازی امور مالی و بیمه‌ای بیمارستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری عمومی گروه ارزیابی فناوری‌های سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،‌ ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،‌ایران

چکیده

مقدمه: امروزه اطلاعات نیروی حیاتی ارائه مراقبت بهداشتی و درمانی است و با توجه به افزایش روز افزون بکارگیری سیستم اطلاعات بیمارستانی و با توجه به قابلیت‌های سیستم (HIS) در بهبود عملکرد امور مالی و بیمه‌ای بیمارستان‌ها، این مقاله با هدف تدوین ابزار ارزیابی اموربیمه‌ای و نیز سنجش سیستم اطلاعاتی HIS انجام شد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر توصیفی - تحلیلی است که در دو فاز انجام شد. در فاز اول ابزار ارزیابی امور بیمه‌ای سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی تدوین شد. در فاز دوم پژوهش ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد صورت گرفت.
یافته‌ها: ماحصل فاز اول پژوهش تدوین چک لیستی (123گویه) در6 ماژول سیستم اطلاعات بیمارستانی بود. روایی ابزار با نظر متخصصین تایید و پایایی آن نیز بررسی شد (آلفای کرونباخ 7/.). در فاز دوم وضعیت بیمارستان‌های مورد مطالعه با کسب (73%) امتیاز مطلوب ارزیابی شد. نقطه قوت در سیستم‌های اطلاعاتی مورد مطالعه، تعبیه بانک‌های اطلاعاتی مورد قبول بیمه (30%)، نقطه ضعف آنها چک هوشمند intelligence check)) پرونده بیمه‌ای توسط سیستم اطلاعات با کمترین امتیاز (3.7%) گزارش شد. هم‌چنین نتایج نشان داد ماژول بیهوشی با (100%) امتیاز و ویزیت مشاوره (44.8%) به ترتیب در بالاترین رتبه و پایین‌ترین رتبه قرار گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستانی می‌توان مشکلات امور بیمه‌ای بیمارستان را تا حد زیادی کاست و وضعیت مالی بیمارستان را سامان بخشید.

کلیدواژه‌ها