بررسی تطبیقی تعهد سازمانی و پیامدهای آن در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان سمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی تعهد سازمانی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان سمنان و هم‌چنین تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و متغیرهای وابسته تحقیق (رضایت شغلی، ترک خدمت، غیبت و تاخیر و عملکرد) پرداخته شده است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی، پیمایشی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل بیمارستان‌های دولتی (650 نفر) و خصوصی (250 نفر) استان سمنان می‌باشد. حجم نمونه بیمارستان‌های دولتی 250 نفر (جدول کرجسی و مورگان) و بیمارستان خصوصی به منظور همسان‌سازی 250 نفر (تمام شماری) در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه و اسناد مدارک سازمانی می‌باشد. روش تحلیل داده‌ها شامل، آزمون TEST، ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال می‌باشد.
یافته‎ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تعهد سازمانی در بیمارستان‌های خصوصی بیشتر از بیمارستان‌های دولتی است0نتایج آزمون فرضیات فرعی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد، بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بیمارستان‌های دولتی رابطه معناداری وجود ندارد، بین تعهد سازمانی و ترک خدمت در بیمارستان‌های دولتی رابطه معناداری وجود ندارد ولی در بیمارستان خصوصی با توجه به P = 0.04 رابطه معکوس وجود دارد، بین تعهد سازمانی و غیبت و تاخیر در بیمارستان‌های دولتی با توجه به P = 0.006،  P = 0.000رابطه معکوس وجود دارد، بین تعهد سازمانی و عملکرد در بیمارستانهای دولتی رابطه معناداری وجود ندارد ولی در بیمارستان خصوصی P = 0.046 رابطه مستقیم وجود دارد.
نتیجه‎گیری: خصوصی‌سازی سبب افزایش تعهد سازمانی که خود باعث افزایش عملکرد، کاهش ترک خدمت، غیبت و تاخیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها