مولفه‌های موثر در استقرار بیمه پایه سلامت در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، فارس، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

3 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: چرخه اصلاح نظام بیمه درمانی، مشابه دیگر چرخه‌های تصمیم‌گیری در مسائل اساسی کشور است. لذا مناسب آن است که مشکلات و زیرساخت‌های لازم جهت استقرار از ابتداء ریشه‌یابی شده و نقشه علمی آن جهت دستیابی به پوشش فراگیر بیمه سلامت ترسیم گردد. این پژوهش نیز با هدف تعیین مؤلفه‌های موثر در استقرار بیمه پایه سلامت در سال شش ماهه اول سال 1392 انجام گردیده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر در بین 30 نفر از خبرگان عرصه بیمه سلامت کشور از سازمان‌های بیمه‌گر اصلی انجام گردید. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و توسط نرم‌افزار spss19 و آزمون تی تک نمونه‌ای مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‎ها: اجباری بودن پوشش جمعیت، ایجاد بانک اطلاعات جامع بیمه‌شدگان، پیش‌رونده بودن تأمین‌مالی، اجرای کامل طرح پزشک خانواده، تعریف دقیق بسته خدمات و نظارت بر کیفیت خدمات ارائه‌شده، 6 مؤلفه‌ موثر بوده‌اند.
نتیجه‎گیری: بر اساس نتایج حاصل، ایجاد پوشش همگانی بیمه سلامت در کشور، نیازمند ایجاد بدنه خبره در طراحی برنامه‌ای بلندمدت و نظام‌مند در جهت رفع موانع در استقرار و برقراری تعامل بین سازمان‌های بیمه‌ای در کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها