بـررسی میزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پـزشکی با رایانه و مفاهیم پـایه فناوری اطلاعات در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مدارک پزشکی، بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان ، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کارکنان بخش مدارک پزشکی به خاطر ماهیت شغلی خود بیش از سایر کارکنان سلامت، نیاز به مهارت در استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات دارند. هدف پژوهش حاضر  بررسی میزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پزشکی با رایانه و مفاهیم پایه فناوری اطلاعات بود.
روش پژوهش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی بود. جامعه پژوهش را تمام پرسنل فارغ التحصیل مدارک پزشکی در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تشکیل می‌دهند که در حدود 80 نفر می‌باشند و ما تمام جامعه آماری را به عنوان نمونه پژوهش انتخاب کردیم. به منظور تعیین میزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پزشکی با رایانه و مفاهیم پایه فناوری اطلاعات پژوهشگران به بیمارستان‌های مورد پژوهش مراجعه نموده و از کارکنان آزمون کتبی به عمل آوردند. آزمون متناسب با اهداف پژوهش، و شامل 96 سوال چهار گزینه‌ای بود. روایی سوالات با استفاده از نظر متخصصان و برای سنجش پایایی آن از روش بازآزمایی استفاده گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فروانی، درصد فراوانی و میانگین) و استنباطی (مقایسه میانگین) در نرم‌افزار 16SPSS تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: در مجموع میزان آشنایی کارکنان با رایانه و مفاهیم پایه فناوری اطلاعات پایین بود. در بین مهارت‌های مختلف بیشترین آشنایی مربوط به، توانایی در به کارگیری رایانه و مدیریت سیستم عامل ویندوز با میانگین(6.9) و کمترین آشنایی مربوط به برنامه Access با میانگین (2.7) بود. در مقایسه مردان نسبت به زنان آشنایی بیشتری با رایانه و مفاهیم پایه فنآوری داشتند. 
نتیجه‌‍ گیری: با توجه به کافی نبودن آشنایی کارکنان بخش مدارک پزشکی با رایانه و فناوری اطلاعات، و نقش آنها در مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان، نیاز به ارتقاء مهارت‌های آنان است. لذا پیشنهاد می‌گردد از طریق برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت، مهارت کار با رایانه و فناوری اطلاعات، کارکنان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها