عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های دولتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه تحلیل، تحقیق، اطلاعات و آمار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،‌ ایران

چکیده

مقدمه: مهم‌ترین مساله در مطالعات مربوط به تغییرات سازمان‌ها، محیط پیرامون سازمان است. قلمرویی که سازمان‌ها در آن شکل گرفته و دستخوش تغییر می‌گردند. مولفه‌های محیطی سازه‌هایی هستند که برای ارزیابی و درک مفهوم محیط سازمان بکار می‌روند. در این پژوهش تلاش گردیده است تا ابعاد و مولفه‌های محیطی موثر بر کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های دولتی ایران شناسایی شده و میزان تاثیر آنها بر اقدامات کارآفرینانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی و از نظر زمان مقطعی می‌باشد. محیط این پژوهش را بیمارستان‌های قطب علمی کشور و نمونه آماری این پژوهش را 500 نفر از مدیران میانی و کارشناسان این بیمارستان‌ها شامل: سوپروایزرها، سرپرستاران، پرستاران، و کارشناسان امور اداری که دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا بوده و حداقل سه سال سابقه کار داشته باشند، تشکیل می‌دهد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی ‌شده استفاده گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد و برای تحلیل آنها از روش‌های تحلیل عاملی، تحلیل مسیر، برازش مدل و نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر مقدار شاخص کفایت نمونه‌برداری (KMO) مولفه‌های محیطی 83%، مقدار p –value  زیر 05/0 و دسته‌بندی صورت گرفته نیز 89 درصد واریانس را می‌پوشاند که بیانگر مناسب بودن مؤلفه‌های استخراج شده محیطی است. مقادیر شاخص‌های نیکویی برازش GFI، CFI، NFI، RFI وIFI مدل بالای 99/0 و مقدار RMSEA نیز 05/0 و بسیار مناسب ارزیابی گردید. هم‌چنین ارتباط ابعاد محیط با یکدیگر و با متغیر وابسته کارآفرینی تأیید گردید.
نتیجه‌‍‌گیری:عوامل محیطی شامل  ابعاد پویایی، پیچیدگی، بخشندگی و تنازع و هم‌چنین مولفه‌های آنها در محیط پیرامونی بیمارستان‌های دولتی ایران وجود داشته و همگی بر کارآفرینی سازمانی آنها تاثیر مستقیم و معنی‌دار دارند. لذا در صورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب، شرایط موجود در محیط بیرونی برای تحریک، ایجاد انگیزه و سوق دادن این بیمارستان‌ها به سمت اقدامات کارآفرینانه سازمانی برای رویارویی با تحولات رو به تزاید کنونی مهیا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها