دانش و عملکرد پرسنل پرستاری درمورد کنترل عفونت‌های بیمارستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: عفونت‌های بیمارستانی موجب افزایش مدت اقامت بیمار و تحمیل هزینه سنگین بر بیماران و سیستم بهداشتی- درمانی کشور و در نهایت مرگ‌ومیر بیماران می‌شود. این مطالعه با هدف ارزیابی دانش و عملکرد پرستاران در مورد کنترل عفونت‌های بیمارستانی انجام شده است.
    روش پژوهش: این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی و مقطعی است و جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه پرسنل پرستاری (N=163) شاغل در سه بیمارستان منتخب شهرستان های استان اصفهان بود. اطلاعات توسط پرسشنامه خود تکمیل سه ‌قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک، سؤالات دانش و سؤالات عملکردی گردآوری شد. روایی پرسشنامه با ضریب احتمال از فرمول آلفای کرونباخ برابر 0.91 و پایایی آن با ضریب همبستگی 0.8 تأیید شده بود.داده‌ها با آزمون‌های ضریب همبستگی و تی مستقل توسط نرم‌افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
    یافته‌ها: 5.5 درصد افراد تحت مطالعه سطح دانش ضعیف، 51.2 درصد دانش متوسط و 43.3 درصد دانش خوب داشتند. همچنین 3.7 درصد افراد سطح عملکرد ضعیف، 16.5 درصد عملکرد متوسط و 79.8 درصد عملکرد خوب داشتند. آزمون ضریب همبستگی ارتباط معناداری بین دانش و عملکرد پرسنل نشان نداد. بین متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه (به‌جزء جنس) با دانش و عملکرد پرسنل ارتباط معنا داری وجود نداشت.همچنین تفاوت معناداری میان عملکرد پرستارانی که قبلاً در مورد کنترل عفونت آموزش دیده بودند با عملکرد آنهایی که فاقد این آموزش‌ها بودند وجود نداشت.
    نتیجه‌گیری: اگر چه دانش کافی جهت عملکرد مناسب برای کنترل عفونت بیمارستانی ضروری است، ولی به تنهایی کافی نمی‌باشد. انجام آموزش مستمر و ایجاد انگیزه همراه با نظارت و ارزشیابی فعالیت پرستاران جهت کنترل عفونت‌های بیمارستانی توسعه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها