بررسی تقاضای القایی پزشک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه :‌ در بسیاری از کشورها افزایش مخارجی که افراد پیر برای استفاده از خدمات دارویی صورت می‌دهند به یک مشکل اجتماعی تبدیل گردیده است.
روش پژوهش: این مقاله به بیان تابع مخارج جهت بررسی فرضیه تقاضای القایی پزشک می‌پردازد و در ادامه جهت بررسی آثار بلند مدت و کوتاه مدت قیمت روی تقاضا برای خدمات دارویی، از مدل تصحیح خطای        ECM استفاده می‌گردد.
یافته‌ها: خدمات بیمارستانی و سرپایی جانشین یکدیگر هستند و یک تغییر در نرخ جمعیت پزشک منجر به تغییر در نرخ استفاده از مراقبت‌های بیمارستانی نسبت به استفاده از مراقبت‌های سرپایی می‌گردد و ممکن است این تغییر به گونه‌ای در تغییر مخارج دارویی افراد نماین گردد. پس تا حدودی وجود تقاضای القایی پزشک تایید می‌گردد.
نتیجه‌گیری: زمانی که تعداد سرانه پزشکان فزونی یابد، میزان استفاده از خدمات سرپایی افزایش می‌یابد و معمولا یک جانشینی بین استفاده از مراقبت‌های سرپایی و بیمارستانی وجود دارد و میزان تقاضا برای خدمات بیمارستانی و سرپایی کاملا تحت تاثیر قیمت این خدمات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها