راهبردهای مدیریت عدالت جویانه مؤثر بر توسعه نقش زنان در مراکز خدمات درمانی شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه :‌ عدالت در سازمان نقش مهمی ایفا می‌کند. نحوه‌ی برخورد با افراد سازمان‌ها ممکن است رفتار و نگرش کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین راهبردهای مدیریت عدالت جویانه مؤثر بر توسعه‌ی نقش زنان در مراکز خدمات درمانی پزشکی شهر اصفهان بود.
روش پژوهش:‌ در این پژوهش توصیفی پیمایشی؛ با استفاده از جدول مورگان تعداد 150 نفر بطور تصادفی از بین زنان بهیار و پرستار مراکز خدمات درمانی و پزشکی شهر اصفهان نمونه گیری شدند. در راستای مطالعه فرآیندهای مدیریت عدالت جویانه با زنان کارمند از ابزار محقق ساخته مشتمل بر 38 سؤالی استفاده شد. روایی ابزار به لحاظ محتوا بر اساس نظر متخصصان و استادان تایید شد، و به روش آلفای گرد و نباخ، اعتباری معادل 84. 0 به دست داده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی استفاده شده است.
یافته‌ها: بار عاملی استراتژی‌های آموزش مدیریت عدالت جویانه به مدیران مشتمل بر قوانینی که به توسعه‌ی عدالت می‌انجامد با (653. 0)، ایجاد شبکه‌های گروه‌های کاری برای زنان (606. 0)، اختصاص زمانی برای بحث در خصوص مسائل مربوط به آئین‌نامه‌ها با زنان (768. 0)، تحلیل راهبردهای سلامت شغلی و ایمنی مؤثر بر زنان کارمند (669. 0)، تشویق زنان به مشارکت در آموزش یا برنامه‌های آموزشی (596. 0) می‌باشد.
نتیجه‌گیری: مدیران مراکز خدمات درمانی باید راهبردهای مدیریت عدالت جویانه را از طریق اتخاذ سیاست‌های حمایتی در قالب اقدامات آموزشی، سازمانی، رویه‌ای، مدیریت منابع انسانی، و نظام پاداش دهی و انگیزشی برای توسعه‌ی رفتار عادلانه با زنان کارمند به کارگیرند تا این کارمندان احساس عدالت در برخورد با خود را درک نمایند.

کلیدواژه‌ها