بررسی میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     مقدمه: افسردگی شایعترین و مهمترین مشکل روانی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه و به ویژه بیماران تحت درمان با همودیالیز می‌باشد که می‌تواند بر کیفیت زندگی، پذیرش درمان و سیر بیماری آنها تأثیر منفی داشته باشد. هدف این مطالعه، تعیین میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز بوده است.
     روش پژوهش: این مطالعه، یک پژوهش توصیفی است و طی آن 98 بیمار تحت درمان با همودیالیز به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند که این تعداد به بخش همودیالیز بیمارستان سینای اهواز مراجعه کرده بودند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و مقیاس استاندارد افسردگی یک جمع‌آوری شدند و در نهایت تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری تی و کای‌دو انجام گردید.
     یافته‌ها: میانگین نمره افسردگی در بیماران مرد 9/10 با انحراف معیار 81/6 و در بیماران زن 2/10 با انحراف معیار 07/6 به دست آمد. همچنین 46% مردان و 45% زنان تحت درمان با همودیالیز، افسردگی داشته‌اند. از طرفی بین سن (001/0=P) و وضعیت تأهل (02/0=P) با افسردگی نمونه‌ها رابطه معنی‌دار آماری مشاهده شد.
     نتیجه‌گیری: بیماران تحت درمان با همودیالیز، به سازگاری با بیماری خود نیاز دارند تا از مشکلات جسمی و روانی گوناگونی که با آن مواجه هستند، کم شود.

کلیدواژه‌ها