وضعیت اجرای دستورالعمل مراقبت‌های مدیریت شده زایمان در بیمارستان فاطمه الزهرای نجف آباد 1387

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     مقدمه: افزایش میزان سزارین در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده و بحث‌های زیادی را در جامعه موجب شده است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت اجرایی دستورالعمل‌های مراقبت مدیریت شده زایمان و سزارین در بیمارستان فاطمه‌الزهرای نجف آباد و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش سزارین بود.
     روش پژوهش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی انجام پذیرفت. داده‌های پژوهش با استفاده از چک‌لیست علت زایمان و سزارین، مستخرج از دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و درمان ایران جمع‌آوری گردید. به منظور تحلیل داده‌ها از شاخص‌ها و روشهای آمار توصیفی استفاده شد.
یافته‌ها: درصد سزارین نسبت به کل زایمانها 43% بود و در 5/2 درصد موارد با اندیکاسیون سزارین، سزارین انتخابی بوده است. از موارد اندیکاسیون سزارین،50% مربوط به اندیکاسیون تکراری، 9/23% عدم پیشرفت، 25/10% دیسترس جنینی، 75/7% نمای غیر طبیعی موارد سزارین بود.
نتیجه‌گیری: با وجود تلاش‌های صورت گرفته جهت کاهش سزارین در ایران، هنوز میزان سزارین بالاتر از توصیه سازمان بهداشت جهانی است. آنچه که باید مورد توجه جدی سیاست گذاران قرار گیرد، بالا بودن میزان سزارین تکراری دراین کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها