تأثیر نتایج ارزشیابی عملکرد بر انگیزش و پیشرفت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان تویسرکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     مقدمه: ارزشیابی ابزار مؤثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن، ضمن آنکه سازمانها با کارای به اهداف خود می‌رسند، منافع کارکنان نیز تأمین می‌گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نتایج ارزشیابی عملکرد بر انگیزش و پیشرفت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان تویسرکان بود.
     روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و توصیفی بود. به منظور انجام این پژوهش تعداد 220 نمونه بصورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود حاوی 37 سؤال که بای نمره‌دهی آن از مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت (بسیار زیاد= 5 و بسیار کم = 1) استفاده شد.
     یافته‌ها: شیوه فعلی ارزشیاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان تویسرکان برای ارتقای شغلی آنان مؤثر نیست. همچنین نتایج این ارزشیابی تأثیر کمی بر انگیزش داشته است (میانگین 58/2 و 471/0=P).
     نتیجه‌گیری: نظام ارزشیابی عملکرد در شبکه بهداشت و درمان مورد مطالعه اثر بخشی لازم را ندارد و ضرورت دارد به لحاظ محتوایی و جرا بازنگری گردد.

کلیدواژه‌ها