فراهم بودن عوامل انگیزش شغلی از دیدگاه کادر پرستاری بیمارستانهای طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      مقدمه: انگیزش عامل مهمی در عملکرد مطلوب نیروی انسانی به شمار می‌رود. هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین دیدگاه کادر پرستاری بیمارستانهای طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا نسبت به فراهم بودن عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بود.
      روش پژوهش: به منظور انجام این مطالعه 260 نفر از 800 نفر کادر پرستاری شاغل در بیمارستان‌های طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا (پانزده خرداد ورامین، شهید معیری و آیت‌الله کاشانی، بیمارستان شهید مفتح ورامین، بیمارستان نیروی‌هوایی ارتش، مرکز روانپزشکی رازی)با روش تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده‌ها،پرسشنامه‌ای بود که ابعاد زمینه‌ای و محتوایی انگیزش را اندازه می‌گرفت.داده‌ها به روش خود پاسخگویی تکمیل و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون آماری تی مورد تحلیل قرار گرفت.
      یافته‌ها: مهمترین عوامل بازداردندهاز بین عوامل زمینه‌ای انگیزش که در بیمارستانهای مورد مطالعه حکمفرما بود عبارتند از: متناسب نبودن حقوق دریافتی با سختی کار، سطح تحصیلات، نوبت کاری، نیازهای زندگی و میزان عملکرد کارکنان،‌ عدم استفاده از نظرات کادر پرستاری در تصمیم‌گیریهای مربوط به امور بیمارستان و تبعیض بین پرسنل.از مهمترین عوامل نارضایتی در بین عوامل محتوایی نیز عدم احساس مسئولیت مدیران بیمارستان نسبت به مشکلات حرفه‌ای کادر پرستاری، عدم وجود امکان ارتقاء به رده‌های بالاتر سازمانی و عدم قدردانی مسئولین از کادر پرستاری در قبال خدمات با ارزش را می‌توان نام برد.
      نتیجه‌گیری: برخی از مهمترین عوامل انگیزشی کار (اعم از زمینه‌ای یا محتوایی) در بیمارستان‌های طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا از دید پرسنل پرستاری وجود ندارد و لازم است مسئولین این بیمارستانها جهت تضمین رضایت شغلی کادر پرستاری و نیز افزایش کیفیت کاری آنان به حل این مشکل توجهی جدی نمایند.

کلیدواژه‌ها