تأثیر آموزشهای رسمی ضمن خدمت بر مهارتهای مدیریتی کارشناسان ستادی شبکه بهداشت و درمان ملایر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    مقدمه:سازمان‌ها همه ساله مبالغ قابل توجهی را صرف آموزش و بهسازی کارکنان خود می‌نمایند، لذا هدایت این منابع در مسیری که حداکثر اثربخشی را داشته باشد، امری ضروری است. هدف کلی این مطالعه بررسی تأثیر آموزشهای رسمی ضمن خدمت بر مهارتهای فنی، انسانی و ادارکی کارشناسان ستادی شبکه بهداشت و درمان ملایر بود.
    روش پژوهش: این مطالعه بر روی یک گروه از کارشناسان ستادی شبکه بهداشت و درمان ملایر (43=N) به صورت آزمون-بازآزمون انجام پذیرفت. بدین ترتیب که ، از این گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و برای مدت دو هفته تحت آموزشهای مورد نظر قرار گرفتند. پس از اتمام دوره آموزش، 6 ماه فاصله گذاشته شد تا آموزشها اثرات خود را نشان دهد و در نهایت از این گروه پس آزمونه به عمل آمد. در این مطالعه نمونه‌گیری انجام نشد. داده‌ها بوسیله پرسشنامه جمع‌آوری گردید و با استفاده از آزمون تی زوجی مورد تحلیل قرار گرفت.
    یافته‌ها: از 43 نفر کارشناس شرکت‌کننده 61% را مردان و 39% را زنان تشکیل می‌دادند. در این پژوهش شرکت‌کنندگان دارای میانگین سنی 37/37 سال با انحراف معیار 19/5 بودند. در این پژوهش میانگین سابقه کاری کارشناسان مورد مطالعه 56/14 سال با انحراف معیار 23/5 بود. میانگین نمره کل مهارت‌های حرفه‌ای (فنی، انسانی و ادراکی) قبل و بعد از آموزش به ترتیب از 4/323 و 53/344 بود با انحراف معیار 23/72 و 6/62 بود. یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که دورهای رسمی آموزشی بر مهارتهای حرفه‌ای مدیران شبکه بهداشت و درمان ملایر تأثیر چشمگیری داشته است (01/0=P و 63.5-=t). همین نتایج در مورد مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی صدق می‌نمود (01/0>p).
    نتیجه‌گیری: آموزشهای رسمی ضمن‌خدمت می‌تواند ابزار مؤثری برای افزایش مهارتهای (فنی، انسانی و ادراکی) کارشناسان ستادی شبکه بهداشت و درمان ملایر می‌باشد و می‌تواند در سازمانهای مشابه برای این منظور به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها