میزان رعایت استانداردهای ایمنی اتاق‌های عمل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،1386

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      مقدمه: اهمیترعایت ایمنی در سطح جامعه شغلی از جمله در واحدهای بهداشتی و درمانی بر هیچ‌کسی پوشیده نیست چرا که وجود عوامل خطرزا و بیماری‌زا می‌تواند سلامتی و جان بیماران را به خطر انداخته و پتانسیل آسیب‌رسانی و خسارت به تجهیزات و ساختمان بیمارستان را به همراه داشته باشد. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت رعایت استانداردهای ایمنی اتاق‌های عمل بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1386 انجام گرفت.
      روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی، اتاق عمل 10 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری‌ داده‌ها بوسیله چک‌لیست‌هایی پژوهشگر ساخته انجام گرفت که برای تکمیل آن از روش مشاهده و مصاحبه استفاده شد. داده‌های حاصل با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفثی مورد تحلیل قرار گرفت.
      یافته‌ها: 90% بیمارستان‌های مورد مطالعه، از لحاظ ایمنی الکتریکی و رعایت ایمنی در برابر عفونت اتاق‌های عمل از وضعیت متوسط به بالا برخوردار بودند. همچنین 80% بیمارستان‌ها در خصوص ایمنی آتش‌سوزی و گازهای طبی در وضعیت متوسط به بالا قرار داشتند. نهایت اینکه درصد رعایت استانداردهای ایمنی اتاق‌های عمل تمامی بیمارستان‌های جامعه پژوهش بالاتر از 50% بوده است.
      نتیجه‌گیری: مدیران بیمارستا‌ن‌ها می‌بایست ضمن بررسی مداوم رعایت استانداردهای اتاق عمل، بهبود مستمر آنها را در نظر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها