اثر مخارج بهداشتی و حکمرانی خوب بر شاخص‌های سلامت کشورهای منا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: در مطالعات گذشته توجه کمی به تأثیر همزمان مخارج بهداشتی و حکمرانی خوب بر شاخص‌های سلامت شده است. در این راستا، در این پژوهش اثر مخارج بهداشتی و حکمرانی خوب بر شاخص سلامت کشورهای منا طی دوره زمانی 2002 تا 2019 مورد بررسی قرار گرفته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی از نوع کاربردی است و جامعه آماری شامل کشورهای منا است. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه ای است و داده‌های مورد نیاز تحقیق با مراجعه به پایگاه بانک جهانی و شاخص های حکمرانی خوب جمع آوری گردیده است. داده‌ها با استفاده از آزمون­های ریشه واحد، کائو و روش گشتاورهای تعمیم یافته با کمک نرم افزار Eviews 9 تحلیل شدند. در این تحقیق ازمیانگینسادهوزنیشششاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص حکمرانی خوب و هم‌چنین از نرخ مرگ و میر نوزادان و نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به عنوان شاخص سلامت استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که هزینه­های (مخارج) بهداشتی اثر مثبت و معنی­دار (ضریب 1/32-) برکاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و اثر مثبت و معنی­دار (ضریب1/2-) برکاهش نرخ مرگ و میر نوزادان به عنوان شاخص سلامت شاخص سلامت کشورهای منا داشته است. هم‌چنین شاخص حکمرانی خوب تأثیر منفی (غیر معنی­دار) بر وضعیت سلامت در کشورهای منتخب دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد، ضعف ساختار نهادی­ در کشورهای منا موجب تضعیف اثرگذاری مخارج بهداشتی­ (با ضریب 013/-) برکاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و (با ضریب012/-) بر کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان به عنوان شاخص سلامت گردید.
نتیجه‌گیری: سلامتدرحکومتمنجربهبهبودبهداشت و سلامتعمومیمی­شودوعدمسلامتحکومت علیرغمافزایشمخارجبهداشتعمومینهتنها سلامتوبهداشتعمومیرابهبودنمی‌بخشدبلکه منجربههدررفتمنابععمومی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


1- Herrala, R., & Turk-Ariss, R. “Capital accumulation in a politically unstable region”. International Money and Finance, 2016; 64: 1-15.
2- Fei-Fei Ye, Long-Hao Yang, Ying-Ming Wang, A new environmental governance cost prediction method based on indicator synthesis and different risk coefficients, Journal of Cleaner Production, 2019; 212: 548-566.
3- Ajami E. The effect of goodgovernance on economic growth of thecountry. Master's Thesis Azad UniTehran; 2011: 122-132.
4- Raeispoor E, Pajuyn J. The effect ofhealth expenditures and economic growthand productivity in Iran regional approach.J Plan Budg, 2013; 4: 43-68. [In Persian]
5- Keefer Ph.  Knack S. Boondoggles, rent-seeking, and political checks and balances: public investment under unaccountable governments. Review of Economics and Statistics, 2007; 3: 566-572.
6- Alesina A. The political Economy of High and Low Growth. In Annualworld Bank conference on Development Economics, 1998; 2: 111-89.
7- Dadgar Y, Nadir M, analyzes the relationship between economic and labor market reforms in Iran, Journal of Economic Research, 2011; 45(3): 142-120.
8- Phua K, International Encyclopedia of Public Health, Governance Issues in Health Financing; 2017: 330-341.
9- Maleki Hassanvand B, Jafari M, Fattahi Sh, Ghaffari H. Mechanism of simultaneous effect of good governance and government spending on economic growth, Quarterly Journal of Scientific Growth and Development Research, 2019; 34: 104-99. [In Persian]
10- Salehnia N, Mokhtari Torshizi H, Seyedi M. Impact of Health Costs and Good Governance Given Carbon Dioxide Threshold on Men's and Women's Health in Selected Developing Countries, Health Research Journal, 2019; 5(1): 32-40. [In Persian]
11- Kafili V, Ghasemzade M. The Role of Good Governance in the Impact ofGovernment Expenditure on Health, Journal of Planning and Budgeting, 2019, 4(23): 137-161. [In Persian]
12- Daghighi A., Abdolsalami M, The role of good governance in the impact of government spending on the health sector: A case study of selected countries, Economic Journal, 2018, 3-4: 21-5. [In Persian]
13- Purehtesham M, the Relationship between Quality Governance and Health in Southwest Asia, Journal of Social Welfare, 2018: 18(69): 184-159.
14- Sayehmiri A, Effect of Good Governance on Public Health Expenditures, Journal of Research in Isfahan University of Medical Sciences, Ilam, 2018; 25(5): 17-10. [In Persian]
15- Imamgholipour S, Asheyeh Z, The Index of Governance in Islam and its Impact on Health Outcomes in Iran, Islamic Republic of Economics and Banking Quarterly, 2017; 15: 108-93. [In Persian]
16- Sabagh Kermani M, Basskah M, the role of good governance in improving the function of government expenditures: Case study of Islamic health and education sector, Journal of Economic Research, 2009; 44(1): 120-100. [In Persian]
17- Ssozi, J., & Amlani, S. The effectiveness of health expenditure on the proximate and ultimate goals of healthcare in Sub-Saharan Africa. World Development, 2018; 76: 165-179.
18- Guisan M, Exposito P. “Health Expenditure, Education, Government Effectiveness and Quality of Life in Africa and Asia”. Regional and Sectoral Economic Studies, 2017; 10(1): 115-126.
19- Kaufmann D, Kraay A, Mastruzzi M. Governance matters III: ngovernance indicators for 1996, 1998, 2000, and 2002. World Bank Economic of good governance, Int J Health Care Finance Econ, 2004; 13: 33–52.
20- Wolf S. Does aid improve public service delivery? Review of World Economics, 2007; 143(4): 650-672.
21- Rajkumar A, Swaroop V. Public spending and outcomes: Does governance matter? Journal of Development Economics, 2008; 86: 96–111.
22- Kaufmann D, Aart K. The worldwide governance indicators methodology and analytical issues. The World Bank, 2010; 1-9.
23- Bond R. Dynamic panel data model: A guide to micro data methods and practice", The Institute for Fiscal Studies Department of Economics; 2002: 1-34.
24- Feng Y. Democracy, Governance and Economic performance: Theory and Evidence, Camdridge: MA", MIT press, 2003; 3(6): 55-98
25- Knack S. Democracy, Governance and Growth, Ann Arbor, The university of Michigan press, 2003; 7(9): 99-119.
26- Lewis M. Governance and corruption in publichealth care systems. Center for GlobalDevelopment; 2006. [Cited 2014 Aug 14].http://www.cgdev.org/sites/default/files/5967_file_WP_78.pdf
27- Knack, s. and keefer, p. Does social capital Have an Economic Payoof:A cross country emprical investigation, in knack, s. (E d), Democracy Governanceand Growth, Ann Arbor: The university of Michigan Press;2003; 2: 3.
28- Alesina A. The political Economy of High and Low Growth. In Annualworld Bank conference on Development Economics, 1998; 2: 111-89.
29- La porto, R. ,Lopez- de- silanes, f., shleifer, A. and vishny, R, The Quality of Govermment, Journal of Law, Economics and arganisation, 1998; 15(1): 222- 279.
30- Knack S. Democracy, Governance and Growth, Ann Arbor, The university of Michigan press, 2003; 7: 9:99-119.
31- Feng Y. Democracy, Governance and Economic performance: Theory and Evidence, Camdridge: MA", MIT press, 2003; 3: 6: 55-98
32- Mauro, P., corruption and Growth, Quartely Journal of Economics, 1995; 110(3): 681-712.
33- Alizadeh Sani M, Fani AA. The influence of administrative corruption on human social development. Ethics in Science & Technology, 2007; 2(1): 17-24. [In Persian]
34- Sarlak, a. The impact of health indicators on the economic growth of the country's provinces. Faslname‐Modiraite Behdast va Darman, 2015; 6(1): 7‐17.[In Persian]