رابطه مدیریت اسلامی ایرانی و توسعه منابع انسانی با نقش میانجی شایسته‏سالاری و پاسخگویی (مطالعه موردی: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت اسلامی ایرانی (مدیریت حَفِیظٌ عَلِیمٌ) مبتنی بر الگوی پایه‌ای پیشرفت است که غایات، ارزش‌ها، هدف‌ها، و روش‌های آن از اصول و مبانی اسلام مایه گرفته و توسط متفکران ایرانی، به منظور تحولِ مطلوبِ عرصه‌های راهبردی فکر، علم، معنویت، و زندگی انسانی؛ طراحی شده است. هدف، بررسی رابطه مدیریت اسلامی ایرانی و توسعه منابع انسانی با نقش میانجی شایسته‏سالاری و پاسخگویی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی استان آذربایجان غربی، است.
روش پژوهش: هدف کاربردی و روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل 136 نفر از مدیران سطح اول و دوم در بیست و دو بیمارستان و مرکز درمانی دولتی استان آذربایجان غربی که 100 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. گرد­آوری داده‌ها بوسیله پرسشنامه‌های محقق ساخته مدیریت اسلامی ایرانی مساح و همکاران (1390) با ضرایب پایایی 0/978، و استاندارد توسعه منابع انسانی نیکرسون ایربای (1998) 0/849، شایسته سالاری انصاری (1393) 0/945، پاسخگویی باونز (2005) 0/857 انجام شد. آمار توصیفی و استنباطی، نرم‌افزار تحلیل آماری Smart pls، روش معادلات ساختاری استفاده گردید.
یافته‌ها: مدیریت اسلامی ایرانی با واسطه شایسته­سالاری و پاسخگویی، قادر به تبیین بیش از 23 درصد تغییرات توسعه منابع انسانی در بیمارستان­ها و مراکز درمانی دولتی استان آذربایجان غربی است. بین مدیریت اسلامی ایرانی و شایسته­سالاری، مدیریت اسلامی ایرانی و پاسخگویی، شایسته­سالاری و توسعه منابع انسانی، پاسخگویی و توسعه منابع انسانی ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد.
نتیجه‌گیری: الگوی رابطه مدیریت اسلامی ایرانی و توسعه منابع انسانی با نقش میانجی شایسته­سالاری و پاسخگویی، ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


1- Ayatollah Sayyed Ali Khamenei. Supreme Leader's Call for Completion and Perfect of the Islamic-Iranian Blueprint for Progress. October 14, 2018: Available at: http://english.khamenei.ir/news/6005/Ayatollah-Khamenei-issues-guidelines-to-perfect-Islamic-Iranian. & http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40693. [cited 2019 September 29].
2- Secretariat of strategic thoughts meeting, first book of strategic thoughts of the islamic -iranian progress model, tehran: payam edalat publications; first edition, 2011: 86-87, 220.
3- The Holy Quran: (Surah, Verse) Yousef, 55; Al-Nisa, 58; Al-Anbia, 23.
4- Ahmad, S, Schroeder R, the impact of human resource management practices on operational performance: recognizing country and industry differences, Journal of Operations Management, 2003; 21, 19-43.
5- Imam Jamati F, Derakhshan r, the effect of Islamic Ethics on appointment and promotion of managers at saveh and zarandieh refah bank, first national conference on new approaches in accounting and management, miyaneh, faculty of Islamic Azad University, 2016; miyaneh branch. [In Persian]
6- Eshghi Piraghoum S, theocracy in Islamic State for Imam Ali, 9th international conference on psychology and social sciences, 2017; tehran, mehr-e-eshragh conference. [In Persian]
7- Gaeini A, Najari R, human resource management (Islamic approach), Holy Qom: Huhzeh research institute & university; third edition fall 1396; 2-3, 10.
8- Pourazat AS, our management, islamic management in the light of Nahj al-Balagheh Imam Ali (AS), Holy Qom: the Nahj al-Balagheh foundation publications with the contribution of the naghsh danesh institute; eighth edition; 1395: 321-323.
9- Ibn Abi Talib, Ali (Imam Ali, peace be upon him), the first Imam, 23 before Hijrat-40 AH, "Nahj al-Balagha", farsi-arabic, authored by al-sharif al-razi (400 AH), translated by mohammad dashti, Holy Qom: farayaz publications ؛ first edition; 2000: 566-567, 582-583.
10- Akbari B, SamiraPour M. investigating the relationship between Islamic human resource management with organizational justice, job satisfaction and desire to leave Jjob, journal of human resource studies, 2015; 5(15): 45-61. [In Persian]
11- Bovens M, the oxford handbook of public management; 2005: 182–208). oxford: oxford university press.
12- Nouri R, fundamentals of public administration (theories of government and public affairs in iran), Holy Qom: Huhzeh research institute & university; Summer, 2013; 88-89: 381 - 382.
13- Abtahi H, Montazeri M, competency-based management and its role in human resource management, human resource management studies, 2008; 57: 65-81.
14- Safarpour S, Nasiri Z, Hashembek, N, theocracy s