ارائه مدلی جهت ارزیابی پایداری زنجیره تامین صنایع دارویی با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی(ANFIS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران‌ غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: نظام سلامت به جهت سروکار داشتن با انسان‌ها و سلامتی آنها، یکی از پیچیده‌ترین زنجیره‌های تامین کالا در دنیا را داراست، زنجیره تامین صنعت دارویی بخشی از این نظام است. به همین دلیل هدف این پژوهش بدست آوردن مدلی جهت ارزیابی پایداری زنجیره تامین در این صنعت می‌باشد.
روش پژوهش: ابتدا با مرور مطالعات پیشین، شاخص‌های مربوط به پایداری زنجیره تامین در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حکمرانی استخراج گردید و پس از اجرای تکنیک دلفی فازی و اجماع نظر خبرگان مدل مفهومی‌ارائه شد. سپس با استفاده از روش پیمایشی به منظور پیاده‌سازی مدل طراحی شده در ANFIS با کمک پرسشنامه‌ای جهت ارزیابی عوامل پایداری در مطالعه موردی مورد نظر بهره گرفته شد.
یافته‌ها: ANFISهای طراحی شده با 50 دوره آموزش به میزان قابل قبول خطا دست یافتند. در بعد اقتصادی و اجتماعی روند تغییرات پایداری ابتدا به صورت کاهشی و سپس افزایشی بود. در بعد زیست محیطی که شاخص‌های منفی در نظر گرفته شده بودند روند کاملا کاهشی است. در بعد حکمرانی روند تغییرات پایداری افزایشی است .در پژوهش حاضر جذر ریشه میانگین خطا (RMSE) به عنوان معیاری جهت اعتبارسنجی مدل، مد نظر قرار گرفته شده است.
نتیجه‌گیری: برای بهبود در وضعیت ابتدا باید پایداری ارزیابی و اندازه گیری شود تا پس از اقدامات بهبود بتوان نتایج حاصله را با اندازه‌گیری مشخص کرد. با توجه به یافته ها می‌توان نتیجه گرفت که مدل طراحی شده در  ANFIS ابزار مناسبی برای ارزیابی پایداری است.

کلیدواژه‌ها


1- Abdolhamid Safaei Ghadikolaei zGD. Determinants of framework for assessing the sustainability of food supply chains using fuzzy analytic network process (Case study: Selected meat production companies of Mazandaran). Industrial Management Journal; 2014: 535-54.

2- Seuring S. A review of modeling approaches for sustainable supply chain management. Decision Support Systems; 2013: 1513-20.

3- Sunil Luthra KG, Devika Kannan, Sachin Kumar Mangla, Chandra. An integrated framework for sustainable supplier selection and evaluation in supply. Journal of Cleaner Production, 2016.

4- Morgane M.C. Fritz J-PSo, Rupert J. Baumgartner. Selected sustainability aspects for supply chain data exchange: Towards a supply chain-wide sustainability assessment. Journal of Cleaner Production; 2017: 587-607.

5- Duygu Turker CA. Sustainable supply chain management in the fast fashion industry: An analysis of corporate reports. European Management Journal; 2014: 837-49.

6- Laaya Olfat EMNA. A model for measuring sustainability of supply chain, case study: mechain made carpet industry of Iran. Iranian journal of management sciences (IAMS); 2014: 29-46.

6- Md Abdul Moktadir SMA, R. Rajesh, Sanjoy Kumar Paul. Modeling the interrelationships among barriers to sustainable supply. Journal of Cleaner Production; 2018: 631-51.

7- Deepak Mathivathanan DK, A. Noorul Haq. Sustainable supply chain management practices in Indian automotive. Resources, Conservation and Recycling; 2018: 284-305.

8- Fu Jia LZ-C, Adrian Bailey, Ximena Rueda. Sustainable supply chain management in developing countries: An. Journal of Cleaner Production; 2018: 263-78.

9- Minhao Zhang YKT, Bob Doherty, Si Li, Pervaiz Akhtar. Sustainable supply chain management: Confirmation of a. Resources, Conservation and Recycling; 2018: 206-21.

10- A. Rajeev RKP, Sidhartha S. Padhi, Kannan Govindan. Evolution of sustainability in supply chain management: A literature review. Journal of Cleaner Production, 2017.

11- Pezhman Ghadimi AD, Cathal Heavey. Sustainable supplier performance scoring using audition check-list. Computers & Industrial Engineering, 2017: 12-27.

12- Yevgeniya Arushanyan EE, Åsa Moberg. Sustainability assessment framework for scenarios – SAFS. Environmental Impact Assessment Review, 2017: 23-34.

13- Chun-Mei Su D-JH, Ming-Lang Tseng, Anthony S.F. Chiu, Kuo-JuiWu, Improving sustainable supply chain management using a novel. Journal of Cleaner Production; 2016: 469-81.

14- Hendrik Reefke DS. Key Themes and Research Opportunities in. Omega; 2016.

15- Stefan Winter RL. Environmental and social criteria in supplier evaluation e Lessons. Journal of Cleaner Production; 2016: 175-90.

16- Jury Gualandris RK, Stephan Vachon, Matteo Kalchschmidt. Sustainable evaluation and verification in supply chains: Aligning andleveraging accountability to stakeholders. Journal of Operations Management; 2015: 1-13.

17- Ghadikolaei AS, Madhoshi M, Jamalian A. Presenting a Conceptual Model for Sustainable Supplier Selection (A case study in SAIPA supply chain). Industrial Management Journal (IMJ); 2016: 767-84.

18- Atefeh Amindoust SA, Ali Saghafinia, Ardeshir Bahreininejad. Sustainable supplier selection: A ranking model based on fuzzy inference system. Applied Soft Computing. 2012:1668–77.

19- Suhaiza Zailani KJ, G. Vengadasan, R. Premkumar. Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia: A survey. Int J Production Economics; 2012: 330-40.

20- Olfat Laaya, AKF, Roohollah Khodaverdi. Green Supply Chain Management within Iranian Automobile Industry. Iranian journal of management sciences (IAMS); 2012: 123-41.

21- Alahyari Mahsa, Pilevari Nazanin. Application of Fuzzy Delphi Approach to Identify Sustainability Factors Based on Social, Economic and Environmental Areas in Automotive Industry (Case Study: Iran Khodro Industrial Company), Iranian journal of supply chain management, 2018; 19(58): 56-73

22- Rahmati Maryam,Radfar Reza, Tolouie Abbas,Pilevari Nazanin. Hybrid Designing and Simulation of dynamic suburban Transport System by the use of ANFIS, Transportation Journal(TJR); 2019: 16,1

23- Khatami Firouz Abadi S M A, Olfat L, Doulabi S. Select suppliers on sustainable supply chain using fuzzy multi-criteria decision-making techniques (Case study: parts manufacturing industry), 2015; 1(3): 7-38.

24- Sadeghimoghadam, M., Safari, H., & Nozari, M. (2015). Measuring sustainability of service supply chain by using a multi-stage/multicast fuzzy inference system (Studied Case: Parsian Bank. Industrial Management Journal (IMJ; 2015: 533-562.