تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت‌های کوانتومی در دانشگاه علوم پرشکی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل اثر رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی و مهارت‌های کوانتومی است.
روش پژوهش: این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی، و یک پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع علّی است که به شیوه پیمایشی صورت گرفته است. این پژوهش هم‌چنین از لحاظ زمانی جزء پژوهش‌های مقطعی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. جامعه آماری این تحقیق کلیة کارکنان دانشگاه علوم پرشکی استان اردبیل به تعداد 3569 نفر می‌باشد که نمونه‌ای به حجم 347 نفر مطابق جدول مورگان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها نیز از طریق روش‌های الگوی معادلات ساختاری انجام یافته است.
یافته‌ها: دو فرضیه برای تحقیق حاضر مطرح گردیدکه بعد از آزمون، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش تأثیر معناداری دارد (0/616 = β). هم‌چنین نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مهارت‌های کوانتومی نیز تأثیر معناداری دارد (0/719 =β).
نتیجه‌گیری: از آن جا که رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی و مهارتهای کوانتومی تأثیر معناداری دارد، بنابراین در ارتقاء سطح مدیران دانشگاه، می‌توان مهارت های کوانتومی و مدیریت استراتژیک دانش سازمانی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


1- Acat B, Yusuf A. An Investigation the Effect of Quant um Learning Approach on Primary  School 7th Grade Students’ Science Achievement, Retention and Attitude, Educational Research Association, All rights reserved, 2014; 5(2): 11-24.
2- Charlotte D, Shelton C, Earl Walker W. Foundations of Organizational Excellence: Leadership Values, Strategies, and Skills, 2017; 10(2): 46-63.
3- Fındıklı M, Yozgat U, Yasin R. Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity The Central Role of Strategic Human Resources Practices, 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management; 2015.
4- Shelton C, Darling J. The quantum skills model in management: A new paradigm to enhance effective leadership, Leadership & Organization Development Journal, 2001; 22(6): 264-273.
5- Shehadeh R, Zu'bi F, Mahmoud M. Investigating Critical Factors Affecting the Operational Excellence of Service Firms in Jordan,  Journal of Management Research, 2016; 8(1): 18-40.
6- Dargahi H. Quantum Leadership: The Implication for Iranian Nursing Leaders, Acta Medica Iranica, 2013; 51(6): 411-418.
7- Hossein N, Mohammad A, Noordina F, Noormala A. Learning Organization and its Effect on Organizational Performance and Organizational Innovativeness: A Proposed Framework for Malaysian Public Institutions of Higher Education, Procedia - Social and Behavioural Sciences, 2014; 130(3): 299–304.
8- Nonaka I, Takeuchi H. The knowledge - creating company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford university press, Oxford; 1995.
9- Roster R. Strategic leadership: a view from quantum and chaos theories. Health Care Manage Rev, 2000; 22(1): 21-37.
10- Shensheung V, Peters T, Austin N. A Passion for Excellence: The Leadership Difference. NewYork: Random House; 2004.
11- Lovsen A. Knowledge Asset Management, The Journal of Virtues & Leadership, 2010; 1(1): 25-30.
12- Nazari R, Khosravi S. Presentation of the effect of communication skills on managerial quantum management and its role on organizational mood: a case study of isfahan sports organizations, Quarterly Journal of Human Resources Management in Sport, 2017; 4(1): 61-70. [In Persian]
13- Razavi I. Investigating the relationship between managers' quantum skills based on the Shelton model and the success of the managers of european quality management, khorasan razavi gas Firm, M.A. Thesis, Human Resources Management, Islamic Azad University, Khorasan Razavi; 2014. [In Persian]
14- Salimi M, Siadat S. The relationship between quantum management skills and Organizational Agility Capabilities through the Interaction of Organizational Intelligence at Selected State universities of Isfahan, Journal of Public Management Studies, 2017; 9(33): 113-138. [In Persian]