فرار مشتریان محلی: شناسایی عوامل اساسی موثر بر ترجیح مراکز درمانی سایر شهرستان‌ها توسط بیماران بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران

چکیده

مقدمه: مراجعه بیماران به مراکز درمانی، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه را فراهم می­کند و بر این اساس جذب بیماران بومی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر ترجیح مراکز درمانی سایر شهرستان‌ها توسط بیماران بومی شهرستان سراب بود.
روش پژوهش: این تحقیق به روش اکتشافی در شهرستان سراب به انجام رسید. بدین منظور تعداد 23 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند، به‌عنوان نمونه‌های پژوهش انتخاب و از تکنیک مصاحبه استفاده شد و تحلیل داده ها با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمجموع 9 عامل ظرفیت، فرهنگی-اجتماعی، تنوع مراکز درمانی، منابع انسانی، تصویر ذهنی و اعتماد عمومی، مدیریتی، رفتاری، خدمات، و تجهیزات پزشکی به‌ عنوان اصلی‌ترین عوامل موثر بر ترجیح مراکز درمانی سایر شهرستان­ها شناخته شدند.
نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج پژوهش، به برنامه­ریزان مراکز درمانی شهرستان سراب پیشنهاد می­شود عوامل شناسایی شده در این تحقیق را در راستای جلوگیری از خروج بیماران محلی از شهرستان مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


1- Jalili S, Aghaei M, Saeid Mahdavi A. Studying the Factors for Selecting Public or Private Hospitals by Non Emergent Patients of Ardabil District in 2012, 2012; 14(4): 388-397. [In Persian]
2- Yaghoubi M, Agharahimi Z, Karimi S, Javadi M. Factors Affecting Patients' Preferences in Choosing a Hospital Based on the Mix Marketing Components in Isfahan. Hakim Research Journal, 2011; 14(2): 106- 114. [In Persian]
3- Asefzadeh S. Fundamental of Health care economics, 2nd ed. Gazvin: Managment press; 2007: 126. [In Persian]
4- Ebadifard-Azar F, Shojaei-Tehrani H. Health service principles, Samat Publications, Tehran, Iran; 2006. [In Persian]
5- Sadaghiani E. Hospital organization and management, 2nd ed. Tehran: JahanRayaneh, Tehran, Iran; 1998. [In Persian]
6- Aryankhesal A, Alihosseini S. Patients’ and General Practitioners’ Awareness of and Attitudes towards Iranian Hospital Grading System and its Impact on Choosing Hospital, 2009. Hakim Research Journal, 2011; 14(2): 115- 122. [In Persian]
7- Jamshidi Orak R, Haghani H, Mohaghegh B, Roustaei N. Preferences of Clients Referring Firoozgar Hospital: Choice Based Conjoint Analysis. Hakim Research Journal, 2012; 15(3): 213- 220. [In Persian]
8- Behboodi, F. Effective factors on selection of governmental orbrivate hospital with surgical patients. Journal of Gilan University of medical sciences, 2001; 9 (35, 36): 34- 40. [In Persian]
9- Ashrafi, E. The impact of quality management on patient satisfaction in a hospital: brief report. Tehran university medical journal, 2017; 75(3): 228- 234. [In Persian]
10- Bangian-Tabrizi, P, Khodadad-Hoseini SH, Moshabaki A. The effects of customer perceived service quality and switching costs on customer loyalty in selected private hospitals in Tehran, iran. Health INS Manage, 2016, 13(1): 48- 54. [In Persian]
11- Ranjbar M, Bahrami MA, Bagian N, Izadi R, Eftekhari A, Yusefzade S. Causes of Patients' Selection of Teaching Hospitals in Yazd at 2016. Journal of Healthcare Management. 2017; 8(1): 81-90. [in Persian]
12- Creswell J. Qualitative inquirey and research design: choosing among five approaches. Sage, 3ed 2007: 201-220.
13- Tabatabaei Z, Exploring the causes of indigenous patients in Rafsanjan city centers in Yazd and providing guidance. M.Sc. Thesis, Iran University of Medical Sciences. Faculty of Medical Information Management; 2000. [In Persian]