شناسایی مولفه‌های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارافرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:سازمان‌های بهداشت و سلامت با چالش‌های زیادی از جمله کثرت اساتید ،دانشجویان و کارمندان، دانش محور بودن دانشگاه ،گستره وسیع ، تعامل با عموم مردم ، تغییرات امروزی نظام بهداشت جهانی و اهمیت روزآمد بودن اطلاعات مواجه هستند. برای غلبه بر این چالش‌ها و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، نیازمند کارافرینی سازمانی، استفاده از کارکنان ماهر و با‌دانش و تخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش می‌باشد
روش پژوهش: به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-اکتشافی و از نظر ابزار پژوهش ،،جز تحقیقات کیفی میباشد.جامعه مورد پژوهش20 نفر از خبرگانی که بیش از 5 سال در دانشگاه علوم پزشکی قزوین حضور دارند می‌باشند. که با آنها مصاحبه عمیق صورت گرفته و برای تحلیل نتایج از نرم‌افزار مکس .کیو.دی.ای 10  استفاده شده است.
یافته‌ها: 18 مقوله بنیادی برای تبیین مدل توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین به دست آمد.
نتیجه‌گیری: شرایط ‌زمینه‌ای و بستر : (مهارت‌ها و ویژگی‌های فردی، شرایط فرهنگی و اجتماعی، ساختار سازمانی، شرایط سیاسی و قانونی)، شرایط علی: (مدیریت دانش {کسب و ایجاد، حفظ و نگهداری، تبدیل و انتقال، بکارگیری})، شرایط مداخله‌گر: (فرهنگ سازمانی و منابع انسانی)، مقوله مرکزی (مدل توسعه کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین)، پیامدها: ( رفتاری، ساختاری و محتوایی) و راهبرد آن توسعه سازمانی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1- Bermer Sh, Sorayyani A, Investigating the Effect of Organizational Innovation on Export Performance (Case Study: Small and Medium Enterprises Exporting Mazandaran Province). Second International R & D Conference in the Humanities. Management and economics. Brussels-Belgium, September 16; 2017.
2- Tse AC, Leo YM, Oliver HM, Jenny SY & Raymond Uncle DM. Researching market orientation and business performance. Australasian Marketing Journal, 2013; 19: 161-164.
3- Matanda MJ & Freeman S. Effect of perceived environmental uncertainty on exporter-importer inter-organizational relationships and export performance improvement. International Business Review, 2009: 18(1): 89–107.
4- Somarathna KYJ. Strategic Orientation and Organizational Performance. Department of Entrepreneurship; 2016; University of Sri Jayewardenepura.
5- Lonial SE & Carter RE. The Impact of Organizational Orientations on Medium and small Firm Performance:A Resource-Based Perspective. Journal of Small Business Management, 2013; 20 (2): 1-20.
6- Karedza G & Govender KK. Enhancing the export performance of the SMEs in the manufacturing sector in Zimbabwe. Academy of Marketing Studies Journal, 2017; 21(2), 1-19.‏
7- Gnizy I, Cadogan JW, Oliveira JS & Nizam A. The empirical link between export dispersion and export performance: A contingency-based approach. International Business Review, 2017; 26(2), 239-249.‏
8- Cooper R, Hartley K & Harvey CRM. Export performance and the pressure of demand: a study of firms. Routledg; 2018.‏
9- Hambrick DC & Crossland C. A Strategy for Behavioral Strategy: Appraisal of Small, Midsize, and Large Tent Conceptions of This Embryonic Community. In Behavioral Strategy in Perspective, 2018; 3: 23-39.
10- Hao S & Song M. Technology-driven strategy and firm performance: Are strategic capabilities missing links? Journal of Business Research, 2017; 69(2): 751-759.
11- Mu J, Thomas E, Peng G & Di Benedetto A. Strategic orientation and new product development performance: The role of networking capability and networking ability. Industrial Marketing Management, 2017; 64: 187-201.‏
12- Rahimnia F, Sadeghiyan SH. Strategic Orientation and success of exporting companies. Quarterly of researches on Humanity Resource Management, 2011; 1: 34-49. [In Persian]
13- Theodosiou M, Kehagias J & Katsikea E. Strategic orientations, marketing
capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline
managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 2012; 41: 1058–1070.
14- Davari A, and Rezazadeh A. modeling the structural equations by applying PLS software (2nd ED.). Tehran: Academic Jihad Publication Organization; 2013. [In Persian]
15-Nunnally JC. Psychometric theory(2nd ED.), New York: McGraw-Hill; 1978.
16- Vinzi VE; Chin WW; Henseler J and H. Wang. Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods, and Applications. Vol. II of Computational Statistics, Dordrecht: Springer; 2010.
17- Hajizadeh E and Asghari M. methodologies and statistics analysis with respect to research method in health and bio –sciences, Tehran: Tehran University Jihad Publication; 2011. [In Persian]
18- Hair JF, Sarstedt M, Pieper TM & Ringle CM. The use of partial least squares structural equation modeling in strategic management research: a review of past practices and recommendations for future applications. Long Range Planning, 2012; 45(5), 320–340.
19- Chadee DD and Zhang BY. The impact of Guanxi on export performance, Journal of Global Marketing, 2000; 14(1/2): 129-149.
20- Shamsuddoha A. and Ali MY. Mediated effects of export promotion programs on firm export performance, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2006; 18(2): 93-110.
21- Lages C, Lages CR and Lages LF. The RELQUAL scale: a measure of relationship quality in export market ventures, Journal of Business Research, 2005, 58(8): 1040-1048.
22- Morgan R & Strong C. Market orientation and dimensions of strategic orientation.
European journal of marketing, 2006; 32: 1051-1073.
23- Athanasopoulou P. Relationship quality: a critical literature review and research agenda”, European Journal of Marketing, 2009; 43(5/6): 583-610.
24- Altindag E & Zehir C. Back to the past: re-measuring the levels of strategic orientations and their effects on firm performance in Turkish family firms: an updated empirical study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012; 41: 288–295.
25- Hulland J. Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic Management Journal, 1999; 20(2): 195–204.
26- Ahamed AJ & Skallerud K. The link between export relationship quality, performance and expectation of continuing the relationship: a South Asia exporters’ perspective. International Journal of Emerging Markets, 2015; 10(1): 16-31.
‏27- Ali Abdolvand M & Bigdeli A. Investigation the Effect of Relationship Quality, Performance and Exporter Satisfaction on Continuing Export-Import Relationship. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, 2016; 4(1 (s)): 1733.‏
28- Erdil S. The Role of Foreign Intermediary Relationship Quality on Export Performance: A Survey on Turkish Firms. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014; 150(15): 600-608.
29- Leonidou LC, Talias MA & Leonidou CN. Exercised power as a driver of trust and commitment in cross-border industrial buyer–seller relationships. Industrial Marketing Management, 2008; 37(1): 92-103.‏
30- Azimipanah A. Influential factors on the exporting strategies choice in food companies, Tehran: Social Sciences and Economics Faculty; 2011. [In Persian]
31- Alteren G & Tudoran AA. Enhancing export performance: Betting on customer orientation, behavioral commitment, and communication. International Business Review, 2016; 25(1): 370-381.‏
32- Zheng W, Yang B & McLean GN. Linking Organizational Culture, Structure, Strategy and Organizational Effectiveness .Business Research, 2010; 21 (3): 221-299.
33- Mosleh AM, Bahraini-Zadeh M & Ghahfarrokhi SK. The Effect of Strategic Orientation on Export Performance of Exporting Companies in Bushehr Province; 2017.‏ [In Persian]
34- LIU Bing LIU & Zhengping FU. Relationship between Strategic Orientation and Organizational Performance in Born Global: A Critical Review. International Journal of Business and Management, 2011; (6)3:109-115.
35- Venkatraman N. Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimensionality, and measurement. Management science, 1989; 35(8): 942-962.‏
36- Wang G and Olsen JE. “Knowledge, performance, and exporter satisfaction”, Journal of Global Marketing, 2002; 15(3/4): 39-64.
37- Madsen TK. Executive insights: managerial judgment of export performance. Journal of International Marketing, 1998: 6(3): 82-93.‏
38- Godwin Ahimbisibwe M & Abaho E. Export entrepreneurial orientation and export performance of SMEs in Uganda. Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies, 2013; 2(1), 056-062.‏
39- Patterson PG, Cicic M & Shoham A. A temporal sequence model of satisfaction and export intentions of service firms. Journal of Global Marketing, 1997; 10(4): 23-43.‏
40- Hernandez-Espallardo M, Arcas-Lario N & Tantius PH. Farmers’ satisfaction and intention to continue as members of agricultural marketing co-operatives: a test of the neoclassical and transaction costs theories. European Association of Agricultural Economists, Chania, Crete, 2009; September 3-6.
41- Jahed M. Investigating the Impact of Relationship Quality between Exporting Companies and Foreign Buyers on Corporate Export Performance (Case Study: Exporting Manufacturing Companies in Ardabil Province). Master thesis. Faculty of Management and Accounting. Islamic Azad University. Rasht unit, 2013. [In Persian]
42- Rezaee R. The Impact of International Marketing Strategies on Export Performance, 2017; 9(17): 55-80.‏ [In Persian]