بررسی نقش مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر سلامت سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شبکه بهداشت و درمان ارومیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روابط بین‌الملل، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ایران

2 دکتری رشته مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

مقدمه: بهداشت و درمان به عنوان اساس و زیربنای توسعه نظام سلامت هر جامعه است، که امروزه در اغلب کشورها به عنوان مهم‌ترین بخش مورد توجه می‌باشد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های بهداشت و درمان در اجتماع و بین مردم صورت می‌گیرد شبکه بهداشت و درمان به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردار هستند بنابراین پژوهش حاضر به بررسی نقش مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر سلامت سازمانی در شبکه بهداشت و درمان ارومیه انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان ارومیه می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان 338 نفر تعیین گردید. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و مسکل (2008) و پرسشنامه مسؤلیت‌پذیری اجتماعی کارول(1991) بود. پایایی و روائی ابزارهای گردآوری با آزمون های مربوط مورد تایید قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ ها از نرم‌افزار SPSS و از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart Pls2استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ضریب همبستگی در مدل رگرسیونی برای متغیرها برابر   و این بدین معنی است که سلامت سازمانی قادر استR= %56 از تغییرات مسئولیت اجتماعی را بیان کند. هم‌چنین ضریب مسیر بین سلامت سازمانی و مسئولیت اجتماعی برابر با (ß= 0/86  ) که مورد قبول است و در نهایت در سنجش مناسب بودن و برازش ابزار مورد استفاده (Gof=0/52) حاصل گردید.
نتیجه‌گیری:مدیران می‌توانند با استفاده درست از مولفه‌های سلامت سازمانی موجب بروز و تقویت مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان شوند و به تبع آن موفقیت سازمان را تضمین نمایند. در مجموع می‌توان گفت که سلامت سازمانی یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان است.
کلیدواژه‌ها: سلامت سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، کارکنان شبکه بهداشت و درمان.

کلیدواژه‌ها


1- Shekari H, Mohammadi A.N, Dehghani M, Afkhami M.The Effect of Organizational Health on Nurses' Job Accreditation in Social Security Hospital of Yazd. Journal of Tolou Behdasht, 2016; 15(6): 90-106. [In Persian]
2- Mousavi J, Shafiepour F & Dayanati R. Investigating the Relationship between Organizational Health and Commitment of Iran Khodro Production Line Managers. Modern Research Approaches, 2019; 13(2): 111-124. [In Persian]
3- Saravi KA, Esmaili B. The relationship between social capital and organizational health with the mediating role of organizational socialization. Iranian Social Science Studies, 2019; 16(60): 1-14. [In Persian]
4- Sheykhi M. Factors affecting the health of the administrative system and the development of ethical values in it. Journal of Islam and Management Research, 2011; 1(2): 99-126. [In Persian]
5- Barati M, Haghani H, Mohammadi R, Moradi F, Rouhani B, Torsaki M et al. The Relationship between Organizational Health and Performance Indicators of Health Care in Teaching Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical. Journal of Health Management, 2012; 14(46): 31-38. [In Persian]
6- Kouhi, K. Study of Effective of Health Organizational on Social Responsibility (Study Item: Staff of Tabriz University). Quarterly Journal of Social Development (Previously Human Development), 2016; 10(4): 33-58. [In Persian]
7- Gond J, ElAkremi A, Swaen V, & Babu N. The psychological microfoundations of corporate social responsibility:A person-centric systematic review.Journal of OrganizationalBehavior, 2017; 38: 225–246.
8- Mohajeran B, Ghalei A, Ashrafi, F & Darvishi, Z. The Relationship between Social Capital and Organizational Health with Mediation of Self-Esteem. Journal of Applied Sociology, 2018; 4(29): 39-85. [In Persian]
9- Amrollahi B.N, Shaker A.M & Niknam, M. The Effects of Organizational Justice on Organizational Health with Emphasis on the Mediating Role of Social Capital in Yazd Public Libraries. Journal of Library and Information Science, 2017; 20(2): 131-159. [In Persian]
10- Tingchi Liu  M, Anthony S, Guicheng L, & Brock J.The Impact of corporate Social responsibility (CSR) performance and perceived brand quality on customer-based brand, preference. Journal of Services Marketing, 2014; 28(3): 181 – 194.
11- Lukman R, Innocent A, & Olakunle O.Corporate Social Responsibility and Entrepreneurship (CSRE): antidotes to poverty, insecurity and underdevelopment in Nigeria.Social Responsibility Journal, 2015; 11(1): 56 – 81
12- Grosbois D. Corporate social responsibility reporting by the global hotel industry: commitment, initiatives and performance. International Journal of Hospitality Management, 2012; 31(3): 896-905.
13- Hunton J.E, Norman S. The Impact of Alternative Telework Arrangements on Organizational Commitment: Insights from a Longitudinal Field Experiment, Journal of information systems American Accounting Association, 2010; 1(24): 67–90.
14- Farhadi Z, & Namvar Y. Organizational Health Survey (Case Study: Ardebil Province Office of Education Staff), 2th International Conference on Educational Management. Tehran, Narkish Information Institute.
15- Taghvayi M. The Relationship Between Organizational Health Components with Organizational Trust and Social Responsibility of Sari Education Teachers. A New Approach to Educational Management, 2016; 7(3): 95-116. [In Persian]
16- Nazem A. Organizational Health Status in Different Areas of Islamic Azad University. Journal of New Thoughts in Education, 2011; 13: 11-28. [In Persian]
17- Lin P, & Liu M. Examining the effects of corporate social responsibility and ethical leadership on turnover intention.Personnel Review. 2017; 46(3): 526–550.
18- Nasr Esfahani A, & Faghani F.Investigating the Relationship between Social Responsibility and Organizational Reputation (Case Study: Iran Khodro Company) 1th Conference on Modern Management Sciences, Gorgan. https://www.civilica.com/Paper-CMMS01-CMMS01_130.html. 2012. [In Persian]
19- Farooq  M, Farooq O, & Jasimuddin M. Employees response to corporate social responsibility: Exploring the role of employees’ collectivist orientation. European Management Journal, 2014; 32(6): 916–927.
20- Vasilescu  R, Barna C, Epure M, & Baicu C. Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010; 2: 417–422.
21- Anadol A, Youssef M. & Thiruvattal  E.Consumer reaction towards corporate social responsibility in United Arab Emirates”, Social Responsibility Journal, 2015; 11(1): 19 – 35.
22- Heydariyehzadeh S. The relationship between responsibility and self-efficacy with academic performance of female high school students in Yazd. New Advances in Behavioral Sciences, 2019; 4(33):41-56. [In Persian]
23- Dastori N, Barzegari Z, & Katbi M. Evaluation of Professional Commitment and Social Responsibility of Personnel Working in Qaen Health Centers, 13th Annual Research Congress of Medical Students of Eastern Iran, Birjand, Birjand University of Medical Sciences and Health Services, https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED13-SEMSMED13_063.html, 2019. [In Persian]
24- Zare S, Naseri Jaahromi R, Zeinalipoor H. Examine the Mediating Role of Accountability in the Relationship Between Knowledge Management and Employees communication skills (Case Study: Department of Education Fars Province). Knowledge Studies, 2017; 3(10): 1-20.
25- Kazemi H, & Hosseini S.H. Investigating the Relationship between Organizational Culture and Social Responsibility Study: Payam Noor University of Malayer, 2th International Conference on Management of Challenges and Solutions, Shiraz, Scientific Conference, https: // www .civilica.com / Paper-ICMM02-ICMM02_133.html.2015.[Persian]
26- Gholizadeh  M, Abdollah M, Khosravi F, & Salaheddin A. Assessing the Social Responsibility Status of Tabriz Teaching Hospitals from the Perspective of Managers, The First National Electronic Conference on New Achievements in Management and Accounting Sciences, Online, 2014. [In Persian]
27- Ling YH. Influence of corporate social responsibility on organizational performance. Journal of Information and Knowledge Management Systems, 2019; 3(49): 327-352.
28- Jones DA, Newman A, Shao R, Cooke FL. Advances in employee-focused micro-level research on corporate social responsibility: Situating new contributions within the current state of the literature. Journal of Business Ethics, 2019; 157(2): 293-302.
29- Kim M, & Thapa B. Relationship of Ethical Leadership, Corporate Social Responsibility and Organizational Performance. journal of sustainability, 2018; 10(2): 1-16.
30- Rashid A, Gul F & Khalid GK. Internal Corporate Social Responsibility and Intention to Quit: The Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Business & Management, 2018; 1(13): 79-91.
31- Kim Chung H, & Scullion H. The effect of corporate social responsibility (csr) on employee motivation: a cross-national study. Poznan university of economics review, 2013; 13(2): 5-30.
32- Ceil C. Employees and corporate social responsibility, available at ssrn: http:// ssrn.com/ abstract, 2112654 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 2112654, 2012.
33- Hoy K, Mescle C. Theory, research and practice in educational administration. Translated to Persian by, Abaszadeh S. Urmia: Urmia University pub, 2008; 88-46.
34- Carroll G, Alcock D, Goodman M. Staff nurses' perceptions of factors influencing their role in research. Canadian Journal of Nursing Research Archive, 1991, 13; 22(4).