ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مجازی به دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه با پیدایش سیستم آموزش الکترونیکی دیگر تصورات قبلی نسبت به تهیه جا و مکان برای تحصیل از بین رفته است و با به صحنه آمدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش مجازی هر فردی در هر زمان و مکانی می‌تواند از این امکانات استفاده نماید. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مجازی به دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یکی از دانشگاه‌های شهر تهران در سال 1396 می‌باشند. حجم نمونه از طریق جدول مورگان شامل 165 نفر شدند که با توجه عدم گستردگی جامعه مورد پژوهش از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده پرسشنامه‌ها توزیع شد. ابزار بکار رفته در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود . روایی ابزار بصورت سازه‌ای مورد تایید واقع شده است و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 0.854 محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون تی تحلیل شد.
یافته‌ها: وضعیت اثربخشی آموزش مجازی به دانشجویان مورد مطالعه مطلوب ارزیابی شد. مولفه‌های کیفیت سیستم (میانگین 17.77)، عوامل تسهیل کننده (میانگین 10.84)، در بعد کیفیت استاد (میانگین 24.76)، عوامل تمایل کاربر (میانگین 15.94)، موفقیت آموزش الکترونیکی (میانگین 15.94) در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در ابعاد کیفیت اطلاعات و محتوی دروس (میانگین 11.01) و در بعد تعامل بین استاد و دانشجو (میانگین 7.03) نسبت به سایر عوامل مناسب ارزیابی نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به شرایط موجود و گسترش روز افزون فناوری اطلاعات و رضایت‌مندی بخش عمده‌ای از جامعه دانشجویی از خدمات آموزش الکترونیکی، نسبت به گسترش کمی ‌و کیفی آن برنامه‌ریزی لازم در دانشگاه‌های کشور صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


1- Mohammadi R. Internal evaluation of the mathematical education departments of Amir Kabir University of Technology, Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran; 2002.
2- Farsatkhah M, Bazargan A, Tabatabaee M. Comparative Analysis of Quality Assurance Systems in Higher Education in the World, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 2007; 44.
3- Bazargan A. Continuous Assessment for Improving Academic Quality: A Glance at a Decade of Experience in the Iranian Higher Education System, Proceedings of the Second Internal Assessment Conference for Academic Quality Improvement, Publisher of the Center for Public Assessment of the Country Education System; 2007.
4- Kaendler C, Wiedmann M, Rummel N, Leuders T, Spada H. Monitoring StudentInteraction duringColl aborative Learning:Design and Evaluationof a Training Programfor Pre-Service Teachers, Psychology Learning & Teaching; 2016: 1–21.
5- Figueiredo C, Leite C, Fernandes P. The curriculum in school external evaluation frameworks in Portugal and England, Research in Comparative & International Education, 2016; 11(3): 282-297.
6- Georghiou L, David R. Evaluating technology programs: tools and methods, Research Policy, 2000; 29(4-5): 657-678.
7- Lamont A E, Markle R S, Wright A, Abraczinskas M, Siddall J, Wandersman A, Imm P, Cook B. Innovative Methods in Evaluation: An Application of Latent Class Analysis to Assess How Teachers Adopt Educational Innovations, American Journal of Evaluation; 2017: 1-19.
8- Bazargan A. Issues and Trends in Q.A. & Accreditation: A Case study of Iran UNESCO، 17-18 October 2015. First Global Forum on International Quality Assurance Accreditation & The Recognition of Qualifications in H.E, 2015.
9- Kevin C B, Kristina M P, Yi P. Evaluating Teacher Preparation Programs With Teacher Evaluation Ratings: Implications for Program Accountability and Improvement, journal of Teacher Education; 2017: 1-19.
10- Bo hme K, Heppt B, Haag N. Inclusive Literacy Education and Reading Assessment for Language –Minority Students and Students With Special Educational Needs in German Elementary Schools, International Perspectives on Inclusive Education, 2017; 11: 69- 86.
11- Ívar R J, Kari S, Guðrún G. Shared language of feedback and assessment. Perception of teachers and students in three Icelandic secondary schools, Studies in Educational Evaluation, 2018; 56: 52–58.
12- Molly N, Mamaril Linda J, Cox Mehana V. Weaving evaluation into the Waipā ecosystem: Placing evaluation in an indigenous place-based educational program, Studies in Educational Evaluation, 2018; 56: 42–51.
13- Graham D. PESTEL factors for e-learning revisited: The 4Es of tutoring for value added learning, E-Learning and Digital Media, 2018; 15(1): 17-35.
14- Marta S, Carlinda L. From curricular justice to educational improvement: What is the role of schools’ self-evaluation? Improving Schools, 2017; 20(1): 62-75.
15- Karin J, Desirée J T B, Liesbeth K. Assessment quality in tertiary education: An integrative literature review, Studies in Educational Evaluation, 2017; 55: 94–116.
16- Klašnja-Milićević A, Vesin B, Ivanović M. Social tagging strategy for enhancing e-learning experience, Computers & Education, 2017; 31(7): 108-122.
17- Ansong E, Boateng R L, Boateng Sh. The nature of E-learning adoption by stakeholder of a university in Africa, E-Learning and Digital Media, 2017; 11(2): 94-105.
18- Kofi Ayebi A. E-learning, resilience and change in higher education: Helping a university cope after a natural disaster, E-Learning and Digital Media, 2017; 14(5): 259-274.
19- Throfast V, Hellström L and more. E-Learning for the elderly on drug utilization: A pilot study. Health Informatics Journal, 2017; 43(2): 194-204.
20- Henriksson M P, Enkvist, T. Learning from observation, feedback, and intervention in linear and non-linear task environments, The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2016; 21(6): 41-52.
21- Aldhafeeri F M, Badrul H Kh. Teachers’ and Students’ Views on E-Learning Readiness in Kuwait’s Secondary Public Schools, Journal of Educational Technology Systems, 2016; 45(2): 202-235.
22- Murillo F J, Hidalgo N. Students’ conceptions about a fair assessment of their learning, Studies in Educational Evaluation, 2017; 53: 10–16.
23- Cidral W A, Oliveira T and More. E-learning success determinants: Brazilian empirical study, Computers & Education, 2017; 29(5): 185-196.
24- Sharif Ullah AMM. On the interplay of manufacturing engineering education and e-learning, International Journal of Mechanical Engineering Education, 2016; 44(3): 233-254.