ارتباط تاب‌آوری با تعهد حرفه‌ای در پرستاران بخش‌های ویژه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق کشور، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 مربی، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک،

4 مربی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: پرستاران بخش‌های ویژه با عوامل تنش‌زای فراوانی روبرو هستند. یکی از مهم‌ترین توانایی‌های انسان که در شرایط سخت و فشارهای روانی، باعث سازگاری مؤثر با عوامل تنش زا شده تاب‌آوری می‌باشد. این ویژگی در پرستاران می‌تواند به بهبود میزان تعهد حرفه­ای آنان کمک کند. بنابراین این مطالعه با هدف ارتباط تاب آوری با تعهد حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه انجام شد.
روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 200 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سطح استان خراسان جنوبی به روش سرشماری در سال 1397 وارد مطالعه شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تاب آوری (CD-RISC) و پرسشنامه تعهد حرفه‌ای NPCS)) استفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی (من ویتنی و کروسکال والیس) جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در SPSS نسخه 16 استفاده شد.
یافته ها: اکثر پرستاران میزان تعهد حرفه‌‌ای را زیاد (76 درصد) و میزان تاب آوری را متوسط (70 درصد) گزارش کردند. هم‌چنین بین تاب‌آوری و تعهد حرفه‌ای ارتباط مثبت و معنی‌داری مشاهده شد(r=0/22و0/001=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط مثبت و معنی‌دار بین تاب‌آوری و تعهد حرفه‌ای، آموزش‌ راهکارهای تقویت تاب‌آوری در برنامه آموزشی پرستاران و هم‌چنین دانشجویان پرستاری توصیه می‌شود. تا بدین طریق بتوان میزان تعهد حرفه‌ای در میان آنان را افزایش داد؛ در نتیجه بتوان یکی از بزرگترین چالش‌های حرفه پرستاری که کمبود نیروی پرستار می‌باشد را بهبود بخشیم.

کلیدواژه‌ها


1- Hossein nejad F, Arsalani N, Rahgoui A, Biglarian A. Effectiveness of Resiliency Skills Education on Job Satisfaction among Nurses. Urnal Gui Lan Univ Med Sci, 2018; 27(105): 50–60. [Presian]
2- Rushton CH, Batcheller J, Schroeder K, Donohue P. Burnout and resilience among nurses practicing in high-intensity settings. Am J Crit Care, 2015; 24(5): 412–20.
3- Komeili-Sani M, Etemadi A, Boustani H, Bahreini M, Hakimi A. The relationship between nurses’ clinical competency and job stress in Ahvaz university hospital, 2013. J Clin Nurs Midwifery, 2015; 4(1): 39–49. [Presian]
4- Soleimani R, Shokrgozar S, Kianmehr S, Fallahi M, Pakdaman M. Comparison of Mental Health and Burn Out in Medical Staff of Rasht Shafa and Heshmat Hospitals. Gums-Rme, 2016; 7(4): 20–30. [Presian]
5- McAllister M, McKinnon J. The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines: a critical review of the literature. Nurse Educ Today, 2009; 29(4): 371–9.
6- Ahern NR, Norris AE. Examining factors that increase and decrease stress in adolescent community college students. J Pediatr Nurs, 2011; 26(6): 530–40.
7- Werner EE, Smith RS. Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood. Cornell University Press; 1992.
8- Polk LV. Toward a middle-range theory of resilience. Adv Nurs Sci, 1997; 19(3): 1–13.
9- Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depress Anxiety, 2003; 18(2): 76–82.
10- Wilks SE. Resilience amid academic stress: The moderating impact of social support among social work students. Adv Soc Work, 2008; 9(2): 106–25.
11- Abolghasemi A, Varaniyab ST. Resilience and perceived stress: predictors of life satisfaction in the students of success and failure. Procedia-Soc Behav Sci, 2010; 5: 748–52. [Presian]
12- Salehi Fadardi J, Nematy Yazdi A. The relationship between resilience, motivational structure, and substance use, 2010; 5: 1956–60. [Presian]
13- Jackson J. A Grounded Theory of the Resilience Process in Postqualification Nursing Students. J Nurs Educ, 2018; 57(6): 371–4.
14- Ren Y, Zhou Y, Wang S, Luo T, Huang M, Zeng Y. Exploratory study on resilience and its influencing factors among hospital nurses in Guangzhou, China. Int J Nurs Sci, 2018; 5(1): 57–62.
15- Thomas LJ, Asselin M. Promoting resilience among nursing students in clinical education. Nurse Educ Pract, 2018; 28: 231–4.
16- Warelow P, Edward K. Caring as a resilient practice in mental health nursing. Int J Ment Health Nurs, 2007; 16(2): 132–5.
17- Teng C-I, Shyu Y-IL, Chang H-Y. Moderating effects of professional commitment on hospital nurses in Taiwan. J Prof Nurs, 2007; 23(1): 47–54.
18- Manion J. Nurture a culture of retention. Nurs Manag (Harrow), 2004; 35(4): 29–39.
19- Akbari M, Hashem nia S, Razaghi H. The Relationship between Organizational and Professional Commitment to Empower Nurses in Milad Hospital. J Healthc Manag, 2018; 9(1): 61–72. [Presian]
20- Shali M, Joolaee S, Hooshmand A, Sepehrinia M, Haghani H. The relationship between incidence of delay in offering care to the patient and nurses professional commitment. Prev Care Nurs Midwifery J, 2016; 6(2): 72–81. [Presian]
21- Samani S, Jokar B, Sahragard N. Effects of resilience on mental health and life satisfaction. Iran J Psychiatry Clin Psychol, 2007; 13(3): 290–5. [Presian]
22- Lachman R, Aranya N. Job attitudes and turnover intentions among professionals in different work settings. Organ Stud, 1986; 7(3): 279–93.
23- Moradi M, Khatooni M, Zeighami R, Hashemi H, Sheikhi M. the relationship between professional commitment and job satisfaction of nurses working in educational hospitals affiliated to Qazvin University of Medical Sciences. Med Ethics J, 7(24): 55–78. [Presian]
24- Nogueras DJ. Occupational commitment, education, and experience as a predictor of intent to leave the nursing profession. Nurs Econ, 2006; 24(2): 86.
25- Stordeur S, D’hoore W, van der Heijden B, di Bisceglie M, Laine M, van der Schoot E. Leadership, job satisfaction and nurses’ commitment: Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe (Report No 2003: 7). Saltsa; 2003.
26- García-Moyano L, Altisent R, Pellicer-García B, Guerrero-Portillo S, Arrazola-Alberdi O, Delgado-Marroquín MT. A concept analysis of professional commitment in nursing. Nurs Ethics; 2017.
27- Noroozi F. The level of professional commitment of employees of Islamic Azad University of Tehran-North Branch and Shahid Beheshti University and its effective factors. Sociol Stud Youth; 1(3): 143–67. [Presian]
28- Rezaei H, Bahmanbijari B, Beigzadeh A, Askari SMS, Khadir E. Job satisfaction and organizational commitment of nurses in teaching hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences. IJME, 2017; 17(0): 245–50. [Presian]
29- Rahmanzade E, Parsa Yekta Z, Farahani M, Yekani Nejad S. Nurses’ organizational commitment in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Iran J Nurs, 2014; 26(86): 29–38. [Presian]
30-Ghiyasvandian S, Sedighiyani A, Kazemnejad A, Iranshahi I. Relationship between organizational communication satisfaction and organizational commitment in nurses. ijme, 2017; 9(6): 20–33. [Presian]
31- Khan AS, Jan F. The Study of Organization Commitment and Job Satisfaction among Hospital Nurses. A Survey of District Hospitals of Dera Ismail Khan. Glob J Manag Bus Res, 2015; 15(1): 17-28.
32- Hsu H-C, Wang P-Y, Lin L-H, Shih W-M, Lin M-H. Exploring the relationship between professional commitment and job satisfaction among nurses. Workplace Health Saf, 2015; 63(9): 392–8.
33- Lu K-Y, Chang L-C, Wu H-L. Relationships between professional commitment, job satisfaction, and work stress in public health nurses in Taiwan. J Prof Nurs, 2007; 23(2): 110–6.
34- Caricati L, Sala RL, Marletta G, Pelosi G, Ampollini M, Fabbri A, et al. Work climate, work values and professional commitment as predictors of job satisfaction in nurses. J Nurs Manag, 2014; 22(8): 984–94.
35- Mahdieh O, Darvish GS. The Study of the Relationship between Nurses’Job Stress and Resiliency. Journal of Nurse and Physician within War, 2017; 5(14): 17–22.
36- Salimi S, Pakpour V, Feizollahzadeh H, Rahmani A. Resilience and its association with the intensive care unit nurses’ intention to leave their profession. J Hayat, 2017; 23(3): 254–65. [Presian]
37-Shakerinia I, Mohammadpour M. Relationship between job stress and resiliency with occupational burnout among nurses. J Kermanshah Univ Med Sci J Kermanshah Univ Med Sci, 2010; 14(2). [Presian]
38- Amini F. Comparative analysis of life satisfaction, resilience and burnout among intensive and other units nurses. Q J Nurs Manag, 2013; 1(4): 9–17. [Presian]
39-Azizi K, Ahmadian H, Nazemi A. Comparison Of Resiliency, Procrastination, Stress and Burnout among Nurses in Psychiatric and Non-psychiatric Wards. Quarterly Journal of Nursing Management, 2016; 5(3–4): 80–91. [Presian]
40- Lee KJ, Forbes ML, Lukasiewicz GJ, Williams T, Sheets A, Fischer K, et al. Promoting staff resilience in the pediatric intensive care unit. Am J Crit Care, 2015; 24(5): 422–30.
41- Abdollahzadeh R, Moodi M, Allahyari A, Khanjani N. The Relationship between Spiritual Intelligence and Resiliency of Patients Suffering from Cancer in South Khorasan State.Nursing Journal of the Vulnersble, 2015; 2(3): 15-24. [Presian]
42- Gray K, Wilde R, Shutes K. Enhancing nurse satisfaction: an exploration of specialty nurse shortage in a region of NHS England. Nurs Manag (Harrow), 2018; 25(1): 26-33.
43- Gillespie BM, Chaboyer W, Wallis M. The influence of personal characteristics on the resilience of operating room nurses: A predictor study. Int J Nurs Stud, 2009; 46(7): 968–76.
44- Conrad D, Kellar-Guenther Y. Compassion fatigue, burnout, and compassion satisfaction among Colorado child protection workers. Child Abuse Negl, 2006; 30(10): 1071–80.
45- Barghi IZ, Bagiyan Kulemarez KM, Hazari N. The Effectiveness of Resilience Training Program on Improving Nurses? Quality of Life, 2017; 5(3–4): 9–18. [Presian]