مولفه‌های موثر بر ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان تامین اجتماعی فیاض بخش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 ااستادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: Somayeh59@yahoo.com

چکیده

مقدمه: یکی از چهار جزء اساسی هر سازمانی فرهنگ آن است. هدف این پژوهش تعیین مولفه‌های موثر بر ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان تامین اجتماعی فیاض بخش بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پرستاران بیمارستان فیاض بخش به تعداد 345 و نمونه آماری 181 نفر بود . ابزار پژوهش پرسشنامه HSOPSC بود که در مطالعات پیشین روایی آن با روش تحلیل عاملی تاییدی (0/96=GFI) و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (0/82=α) تایید شده بود. داده‌ها با آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه‌ای و نرم‌افزار SPSS22 تحلیل شد.
یافته‌ها: مطابق یافته های پژوهش در بیمارستان فیاض بخش، مولفه‌های کارتیمی درون واحدی (00/0=p و 06/27=t)، انتظارات و اقدامات مدیریت (00/0=p و 14/12=t)، درک کلی از ایمنی بیمار (0/00=p و 6/56=t)، مسایل مر بوط به کارکنان (0/00=p و 3/81=t)، کار تیمی ما بین واحد های سازمانی (0/00=p و 9/78=t) و تبادل و انتقال اطلاعات (0/00=p و 11/47=t) در ارتقای فرهنگ ایمنی موثر است و هم‌چنین مولفه‌های یادگیری سازمانی (0/100=p و 1/65=t)، حمایت مدیریت از ایمنی بیمار (0/00=p و 11/25-=t)، ارتباطات و ارایه باز خورد در مورد خطا(0/289=p و 061/063-=t)، تناوب گزارش دهی رخدادها(0/059=p و 901/90-=t)، باز بودن مجاری ارتباطی (0/00=p و 4/219-=t) و برخورد غیر تنبیهی در قبال رویداد حادثه (0/00=p و 9/40-=t) در ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار موثر نیست.
نتیجه‌گیری: اگر مدیران بیمارستان موانع و مشکلات ابعاد ناموثر را برای ارتقای هر چه بیشتر ابعاد موثر مرتفع نمایند، نتایج قابل ملاحظه‌ای در رابطه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان در بلند مدت متصور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


1- Nasiriany, KH, Salemi, S, Salman Yazdy, N, Hosseini, F. HOW NURSES RESPECT PATIENT’S RIGHTS. IJN, 2002; 15(32): 8-14. [Persian]

2- Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To Err Is Human: Building a Safer Health System: National Academies Press, 2000; 3 (1): 1-8.

3- Smits M, Christiaans-Dingelhoff I, Wagner C, van der Wal G, Groenewegen PP.The psychometric properties of the 'Hospital Survey on Patient Safety Culture'in Dutch hospitals. BMC Health Services Research, 2008; 8(1): 230- 235.

4- Chan M. Patient Safety: the rising star of clinical care: World health organization report; 2012.

5- Spânu F, Băban A, Bria M, Lucăcel R, Florian IŞ, Rus L. Error Communication and Analy-sis in Hospitals: The Role of Leadership and Interpersonal Climate. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013; 84(1): 949- 953.

6- Emami Razavi SH, Ravaghi H & Mohaghegh MR. Assessment of patient safety in hospitals a manual for evaluators. Tehran: Mehr Ravesh; 2012: 29. [Persian]

7- Gibbs VC. Patient safety practices in the operating room: correct-site surgery and nothing left behind. Surgical Clinics of North America, 2005; 85(6): 1307-19.

8- Clarke, JR, Johnston, J, Blanco, M et al. Wrong-sitesurgery: can we prevent it? AdvSurg, 2008; 42(1): 13-31.

9- González Lao, E., Salas García, A., Figuerola, M., Moreno, E., Paraire, a.  Errors of Clinical Laboratory and Its Impact on Patient Safety. Open Journal of Social Sciences, 2017; 5(1): 234-253.

10- Nasiripour A A, Jafari S. The Relationship of Quality Improvement and Patient Safety with Performance Indicators in Shahid Beheshti University of Medical Science Teaching Hospitals. Payavard, 2016; 10 (4): 311-319. [Persian]

11- Reis C, Paiva S, Sousa P. The patient safety culture: a systematic review by characteristics of Hospital Survey on Patient Safety Culture dimensions. International Journal for Quality in Health Care, 2018; 10(1): 1-18.

12- Rezaie T, ghahramanian A, abdollahzadeh F, Asghari-jafarabadi M, sheykhalipoor Z, fadaei Z. Patient safety culture and the factors influencing from the perspective of nurses of Medical Center of Imam Reza (AS) Tabriz. J Urmia Nurs Midwifery Fac, 2018; 15(10): 767-776. [Persian]

13- Abdi J, Maleki M, Khosravi A. Staff perceptions of patient safety culture in hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Quarterly Monitoring, 2011; 10(4): 411. [Persian]

14- Danielsson, M, Nilsen, P, Rutberg H, Årestedt K. A National Study of Patient Safety Culture in Hospitals in Sweden. J Patient Saf, 2017; 4(1): 1549-8417.

15- Mohi Eldin,M., Eissa, E., Elmorsy, H.  Safety and Efficacy of Mini Open Transforaminal Lumbar Interbody Fusion. Korean J Spine, 2016; 13(4): 190–195. [Persian]

16- Chen ICh, Li HH, Measuring patient safety culture in Taiwan using the Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC). BMC Health Services Research, 2010; 10 (1): 152-160.

17- Kapaki V, Souliotis K. Psychometric Properties of the Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC): Findings from Greece. Vignettes in Patient Safety, 2016; 2(1): 171–189.

18- Mekonnen A, Mclachlan A, Brien J, Mekonnen D, Abay Z. Hospital survey on patient safety culture in Ethiopian public hospitals: a cross-sectional study. Safety in Health, 2017; 3(11): 2–11.

19- Mohebi Far R, Alijan zade M, Safari Variani A, Khoshtarkib H, Ghanati E, Teymouri F, et al . Studying patient safety culture from the viewpoint of staffs in educational hospitals in Tehran City. JHSW, 2015; 5(1): 57-64. [Persian]

20- Moghri J, Arab M , Akbari Saari A, Nateqi E, Rahimi Forooshani A, Ghiasvand H, Sohrabi R, Goudarzi R. The Psychometric Properties of the Farsi Version of “Hospital Survey on Pa nian J Publ Health, 2012; 41(4): 806. [Persian]

21- Bodur S, Filiz E.Validity and reliability of Turkish version of “Hospital Survey on Patient Safety Culture” and perception of patient safety in public hospitals in Turkey.BMC Health Services Research, 2010; 10(1): 28-36.

22- Pourshareiati F, Amrollahi M. Patient Safety Culture from Rahnemon Hospital Nurses’ Perspective ohhp, 2017; 1(1): 52-61. [Persian]

23- Arshadi Bostanabad M, Jebreili M, kargari rezapour M. Assessment of Nursing Safe Performance In. Neonatal Intensive Care Units of Tabriz. JPEN, 2015; 1(2): 49-60. [Persian]