مطالعه تطبیقی مدیریت کلینیک‌های دندان‌پزشکی در کشورهای منتخب: ارائه راهکار برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کلینیک‌های دندان‌پزشکی به عنوان بخشی از نظام ارائه خدمات سلامت نقش مهمی‌در ارتقای سلامت افراد دارند و بهبود شاخص‌های بالینی و مدیریتی آن مستلزم مدیریت صحیح و اصولی این مراکز می‌باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مدیریت کلینیک‌های دندان‌پزشکی در کشورهای منتخب و ارائه راهکار برای ایران می‌باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده و برای مقایسه مدیریت کلینیک‌های دندان‌پزشکی در پنج کشور آمریکا، کانادا، فرانسه، انگلستان و ایران انجام شده است. برای تعیین الگو و ابعاد مدیریت کلینیک‌های دندان‌پزشکی از مرور مطالعات پیشین استفاده گردید و برای مقایسه مولفه‌های شناسایی شده در کشورهای منتخب و اعتبارسنجی ابعاد برای کشور ایران نیز به ترتیب ماتریس تطبیقی و تکنیک دلفی مورد استفاده قرار گرفت. 
یافته‌ها: الگوی مدیریت کلینیک‌های دندان‌پزشکی دارای سه بعد اصلی؛ مدیریت مشتریان، مدیریت پرسنل و مدیریت فنی است. هم‌چنین مطابق تحلیل‌های انجام شده حاصل از ماتریس تطبیقی، کلینیک‌های دندان‌پزشکی کشور ایران در اجرای فعالیت‌های ابعاد الگوی مدیریت کلینیک‌های دندان‌پزشکی با کشورهای پیشرفته آمریکا، کانادا، فرانسه و انگلستان فاصله زیادی داشته و در اغلب فعالیت‌ها به صورت حداقلی عمل می‌کنند. باتوجه به تحلیل ماتریس تطبیقی 11 راهکار جهت بهبود مدیریت کلینیک‌های دندان‌پزشکی در ایران شناسایی شد که اعتبار آن با تکنیک دلفی از نظر خبرگان طی دو مرحله تایید شد.
نتیجه‌گیری: اگر مدیران کلینیک‌های دندان‌پزشکی در کشور ایران در خصوص اجرای راهکارهای مدیریت کلینیک دندان‌پزشکی اقدام نمایند و در راستای تطابق آن با نیاز و استراتژی‌های کلینیک دندان‌پزشکی، منابع انسانی و مالی لازم را تخصیص دهند نتایج قابل ملاحظه‌ای در رابطه با عملکرد کلینیک دندان‌پزشکی در بلند مدت متصور خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


1- Danesh kohan A. Comparative Study of Management Development Development Patterns in the Health Systems of Selected Countries. Health Information Management, Eighth Edition, 2011; 2: 1-12. [In Persian]
2- Davies AR, Ware JE Jr. Measuring patient satisfaction with dental care. Soc Sci Med [A], 2011; 15: 751-760.
3- Beagledobe R. Health systems: Finding New Strengths. In: WHO, Editor. The world Health Report 2004. Geneva: World Health Organization; 2004: 57-69.
4- Daneshvar, Sh. Step by step management of dental offices. Tehran, Royan Scientologist, 2015. [In Persian]
5- Goodman C, Virginia F. Introduction to Health Technology Assessment. Bethesda, MD: National Library of Medicine (US); 2014.
6- Komilis DP, Voudrias EA, Anthoulakis S, Iosifidis N. Composition and production rate of dental solid waste in Xanthi, Greece. Waste Management, 2009; 29: 1208-12.
7- Perry C. Empowering primary care workers to improve health services: results from Mozambique's leadership and management development program. Hum Resour Health; 2008.
8- Malamed SF. Medical emergencies in the dental office. St. Louis, Elsevier Health Sciences; 2014.
9- Dhanore P, Shaik A, Ramtekkar P. Dental Clinic Management System- A New Approach.  IJCSET (www.ijcset.net), 2016; 6(5): 176-178.
10- Almomani I, AlSarheed A. Enhancing outpatient clinics management software by reducing patients’ waiting time. Journal of Infection and Public Health, 2016; 9(6): 734-743.
11- Daou M, Karam R, Khalil S, Mawla D. Current status of dental waste management in Lebanon. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, 2015; 4: 1-5.
12- Alanaggar D, Andersson L. Emergency management of traumatic dental injuries in 42 countries. Dental Traumatology, 2015; 31(2): 89-96.
13- Goetz K, Broge B, Wensing M. Effectiveness of a quality management program in dental care practices. BMC Oral Health, 2014; DOI: 10.1186/1472-6831-14-41.
14- Khami MR, Akhgari E, Moscowchi A, Yazdani R, Mohebbi S Z, Pakdaman A et al. Knowledge and attitude of a group of dentists towards the topics of a course on principles of successful dental practice management. Jdm, 2012; 25(1): 41-47. [In Persian]
15- Arena G, et al. Western Australian dental graduates' perception of preparedness to practice: a five-year follow-up. J Dent Educ, 2007; 71(9): 1217-22.
16- Benbelad R, et al. Difficulties encountered at the beginning of professional life: results of a pilot survey among undergraduate students in Paris Rene Descartes University (France). Eur J Dent Educ, 2006, 10(4): 204-9.