عوامل ایمنی و بهداشتی موثر بر مدیریت بخش تغذیه در بیمارستان‌های تامین اجتماعی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت عوامل ایمنی و بهداشتی در مدیریت بهینه بخش تغذیه در بیمارستان‌ها و مشخص نبودن میزان تاثیر این عوامل بر آماده سازی، تهیه و توزیع مواد غذایی سالم، این پژوهش با هدف تعیین و ارایه مدلی برای تبیین نقش و اهمیت مؤلفه‌های مورد نیاز در بیمارستان‌های تامین اجتماعی انجام شد.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع کمی کیفی بود. جامعه پژوهش عبارت بودند از مدیران بیمارستان‌ها، کارشناسان بهداشت محیط و کارشناسان تغذیه.ابزار گرد آوری داده‌ها فرم اطلاعاتی، چک لیست معاونت درمان تامین اجتماعی که با روش مشاهده مستقیم و مصاحبه تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای شامل 15 سوال در 3 حیطه گردآوری شد. از ‌نرم‌افزار SPSS و ‌نرم‌افزار AMOS با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: سه بعد ایمنی و بهداشتی، نظارت و کنترل و منابع انسانی، شناسایی شد. برازش به دست آمده بسیار نزدیک به یک بود که بیانگر قوت تک بعدی بودن مدل بود. بر اساس تحلیل عاملی تأییدی، مولفه‌های «نگهداری مواد غذایی در دمای مناسب» و «شرایط نامناسب نگهداری مواد اولیه» به ترتیب با ضرایب 0.753 و 0.545 بیشترین و کمترین تأثیر را در میان عوامل ایمنی و بهداشتی داشتند.
نتیجه‌گیری: به منظور مدیریت بهینه بخش تغذیه نگهداری مواد غذایی در دمای مناسب در بیمارستان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار ‌می‌باشد و عنایت به این موضوع در کنار سایر عوامل ‌می‌تواند مورد توجه مدیران بیمارستان‌ها،کارشناسان بهداشت و ‌هم‌چنین کارشناسان تغذیه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1- Notermans S, Gallhoff G, Zwietering MH, Mead GC. Identification of critical control points in the HACCP system with a quantitative effect on the safety of food products. Food Microbiologyو 1995; 12(Supplement C): 93-8.
2- Sadeghifar J, Tofighi S, Hamouzadeh P, Raad Abadi M, Roshani M, Salimi M, et al. The compliance status of HACCP implementation requirements in nutrition departments of the selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Jundishapur Journal of Health Sciencesو 2012; 4(3): 15-24. ]Presian[
3- Organization WH. Food safety and foodborne illness. Fact sheet 237. World Health Organization, Geneva Available at: http://www who int/mediacentre/factsheets/fs237/en/ Accessed; 2012: 10.
4- Lynch M, Painter J, Woodruff R, Braden C. Surveillance for Foodborne-disease Outbreaks: United States, 1998--2002: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention (CD); 2006.
5- Choi J, Norwood H, Seo S, Sirsat SA, Neal J. Evaluation of food safety related behaviors of retail and food service employees while handling fresh and fresh-cut leafy greens. Food Control, 2016; 67: 199-208.
6- Miokovic B, Njari B, Kozacinski L, Cvrtila Z. Application of HACCP in the control of the microbiological survey of meals in restaurants. Veterinarski Arhiv J, 2001; 71(2): 75-84.
7- Naing NN, Zain MM, Abdullah N. A study on reliability of questionnaire on knowledge, attitude and practice (KAP) of food handlers towards foodborne diseases and food safety. International Medical Journal, 2007; 14(4): 285-1
8- Okojie O, Wagbatsoma V, Ighoroge A. An assessment of food hygiene among food handlers in a Nigerian university campus. The Nigerian postgraduate medical journal, 2005; 12(2): 93-6.
9- Kramer J, Scott W. Food safety knowledge and practices in ready-to-eat food establishments. International journal of environmental health research, 2004; 14(5): 343-50.
10- Christison C, Lindsay D, Von Holy A. Microbiological survey of ready-to-eat foods and associated preparation surfaces in retail delicatessens, Johannesburg, South Africa. Food Control, 2008; 19(7): 727-33.
11- Familian A. Survey of quality improvement with assessing the HACCP critical factors in the industries in Lord Macaron. Iran University of Science and Technology, School of Industrial Engineering; 1998. ]Presian[
12- Ghavamsadri M, Derakhshni K. Management of food sector: guide for Food. Preparation centers Iran: Baraye farad; 2004: 21-3. ]Presian[
13- Guallar C, Ariza J, Dominguez A, Peña C, Grau I, Verdaguer R, et al. An insidious nosocomial outbreak due to Salmonella enteritidis. Infection Control & Hospital Epidemiology, 2004; 25(1): 10-5.
14- Farhadfar A. Nutrition sector review selected hospitals of Isfahan on HACCP prerequisite enforcement system. J Hosp, 2007; 19: 22-9. ]Presian[
15- Taylor E. A new method of HACCP for the catering and food service industry. Food Control, 2008; 19(2): 126-34.