‌تاثیر توانمندی منابع انسانی بر نوآوری در خدمات درمانی بیمارستان‌های خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحولات ایجاد شده در تعداد بیمارستان‌های خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر افزایش نیازهای بیمار به عنوان مشتری بیمارستان‌های خصوصی باعث شده است که توجه به نوآوری در ارایه خدمات مورد توجه جدی قرار بگیرد. اهمیت توانمندی منابع انسانی به عنوان مشوق ارائه اقدامات جدید امری انکارناپذیر است. هدف پژوهش حاضر سنجش تاثیر توانمندی منابع انسانی بر نوآوری در خدمات درمانی در بیمارستان‌های خصوصی استان البرز بود.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی، پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی بود. در این پژوهش پس از بررسی روایی پرسشنامه با رویکرد صوری و پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ، پرسشنامه بین 303 نفر از کادر تخصصی درمان بیمارستان‌های خصوصی استان البرز متشکل از 4 بیمارستان به عنوان نمونه آماری که با روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند توزیع شد. داده‌های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آمار استنباطی تحلیل واریانس یک سویه و رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شد.  
یافته‌ها: مطابق نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چند متغیره توانمندی منابع انسانی در ابعاد تحصیلات (0/000=P)، ابتکار (0/000=P)، انعطاف‌پذیری ادراک (0/000=P)، تعهد سازمانی (0/001=P)، تسهیم دانش (0/002=P) و فرهنگ نوآوری (0/001=P) بر نوآوری خدمات درمانی تاثیر معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: مدیران بیمارستان‌ها ضروریست به منظور بهبود نوآوری خدمات درمانی بیش از پیش به توانمندسازی منابع انسانی و ارتقاء آن در بیمارستان توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


1- Vaezi M, Chopani H, Manhallan L. Investigating Factors Affecting Organizational Innovation. Third National Conference on Creativity. Tehran. Teacher's House; 2009. [in Persian]
2- Donnellon A. Crossfunctional teams in product development: Accommodating the structure to theprocess . Journal of Product Innovation Management, 1996; 10(5): 377–392.
3- Alwani SM. public Management. Publishing Ney, 2007; 11. [in Persian]
4- Jonczyk J. The impact of human resource management on the innovativeness of public hospitals in Poland. Procedia - Social and Behavioral Sciences; 2015: 1000 – 1007.
5- Miron E, Erez M, Naveh E. Do personal characteristics and cultural values that promote innovation, quality, and efficiency compete or complement each other? Journal of Organizational Behavior J. Organiz. Behav 25; 2004: 175–199.
6- Moradi M, Valipour MA, Yakida K, Safar Dost E, Abdollahiyan F. Investigating the Role of Knowledge Capacity on Innovative Performance of Organizations (Case Study: Pharmaceutical Companies and Insurance Companies in Tehran Stock Exchange). Business Management Perspective, 2012; 13: 79-102. [in Persian]
7- Uzkurt C, Kumar R, Kimzan H, Eminog˘lu G. Role of innovation in the relationship between organizational culture and firm performance. European Journal of Innovation Management, 2013; 16(1): 92-117.
8- Tohidi H, Jabbari M. Product Innovation Performance in Organization. Procedia Technology, 2012; 1: 521 – 523.
9- Gholami M, Koushki Jahromi A, Narimani M, Mathematics A. The Role of Human Resources Management in Facilitating Innovation through Employee Knowledge Development. Quarterly Journal - Promotion of Human Resource Studies, Second Year, 2011; 5: 1-20. [in Persian]
10- Oke D. Human capital, service innovation advantage, and business performance: the moderating roles of dynamic and competitive environments", International Journal of Operations & Production Management, 2016; 36(9): 1-32.
11- Liu D, Gong Y, Zhou J, Huang JC. Human Resource Systems, Employee Creativity, and Firm Innovation: The Moderating Role of Firm Ownership. Academy of Management Journal, 2017; 60(3): 1164-1188.
12- Lochan Dhar R. The effects of high performance human resource practices on service service innovative behavior. International Journal of Hospitality Management, 2015; 51: 67–75.
13- Nieves J, Quintana A, Osorio J. Knowledge-based resources and innovation in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 2014, 38: 65–73.