بررسی رابطه توانمندسازی پرستاران با تعهد سازمانی وتعهد حرفه‌ای در بیمارستان میلاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مدیریت آموزشی واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه : یکی از شاخص‌های مهم میزان موفقیت سازمان‌ها وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان و حرفه خود است. از طرف دیگر در سال‌های اخیر توانمندسازی به عنوان یک راهکار نیروی انسانی برای خلق کارآمدی، بهره‌وری مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به موارد مذکور هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه توانمندسازی پرستاران با تعهد سازمانی و تعهد حرفه‌ای در بیمارستان میلاد است.
روش پژوهش: ابزار گردآوری این تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی، پرسشنامه (با تایید روایی و پایایی با رویکرد صوری و آلفای کرونباخ (0/932)) بود. جامعه آماری 807 پرستار بیمارستان میلاد و نمونه آماری مطابق فرمول کوکران 261 نفر بود. به منظور تحلیل فرضیه‌ها از آزمون‌های استنباطی استفاده شد.
یافته‌ها: در سطح معناداری کمتر از 0/05، توانمندسازی پرستاران با تعهد سازمانی و تعهد حرفه‌ای رابطه مثبت و معناداری (ضریب همبستگی 0/908 و 0/797) دارد. هم‌چنین متغیرهای توانمندسازی پرستاران و ابعاد آن، تعهد سازمانی و ابعاد آن و تعهد حرفه‌ای در بیمارستان میلاد بالاتر از متوسط (عدد 3) است ومیانگین این سه متغیر در گروه‌های سنی، تحصیلاتی، جنسیتی و تجربه تفاوت معناداری ندارد.  
نتیجه‌گیری: با توجه به محرز شدن رابطه بین توانمندسازی پرستاران و تعهد سازمانی و تعهد حرفه‌ای در بین جامعه پرستاران بیمارستان میلاد می‌توان پذیرفت که تلاش برای بهبود توانمندی پرستاران می‌تواند استراتژی ارزشمندی برای بهبود تعهد سازمانی و تعهد حرفه‌ای باشد.

کلیدواژه‌ها


1- Abedi E, Razavi E, Hossein M, Farzan F. The relationship between empowerment and organizational commitment of physical education teachers in North Khorasan Province. Quarterly Journal of Sport Management Studies, 2016; 28: 218-197. [in Persian]
2- Bani M, Yasoureini M, Mesgarpour A. A study on relationship between employees’ psychological empowerment and organizational Commitment. Management Science Letters, 2014; 4: 1197-1200.
3- Bitmis MG, Ergeneli A. Contingency approach to strategic management: a test of the mediating effect of leader member exchange on the relationship between psychological empowerment and job satisfaction in 21st century workplace. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2011; 24: 1143-1153.
4- Chib S. Study on organizational commitment and workplace empowerment as predictors of organization citizenship behavior. Scholedge International Journal of Management & Development, 2016; 3 (3): 63-73.
5- Dadgar H, Gholamali Nejad F, Ashoori J, Arabsalari Z. Relationship between leadership styles, organizational commitment, and happiness with job satisfaction of nurses. Journal of Hamedan Nursing Faculty, 2016; 23 (2): 14-5.
6- Einolander J. Evaluating organizational commitment in support of organizational Leadership. Procedia Manufacturing, 2015; 3: 668-673.
7- Gholipour H, Khoram T, Dorosti K. Investigating the relationship between psychological empowerment and organizational learning, Case Study: Parsian Bank (Central Branch of Tehran). Development Management Journal, 2015; 17: 27-19. [in Persian]
8- Hojjati H, Taheri N, Kamangar S, Hekmatipur N, Mirzaali J. The relationship between empowerment and organizational commitment of nursing staff. Journal of Health and Care, 2016; 17 (1): 90-82. [in Persian]
9- Kebriaei A, Rakhshaninejad M, Mohseni M. Influence of Psychological Empowerment on Organizational Commitment among Medical Employees in a Hospital Setting. Bangladesh Med Res Counc Bull, 2014; 40: 107-112.
10- Kebriaei A, Rakhshaninejad M, Afshari Z, Mohseni M. Psychological Empowerment in Hospital Administrative Staff Predicts their Organizational Commitment. International Journal of Hospital Research, 2013; 2 (4): 171-176.
11- Khoshui M, Bahrami M. The role of psychological empowerment and organizational commitment in teacher's burnout. Journal of Psychology School, 2015; 3 (1): 54-37.
12- Lan XM, Chong WY. The Mediating Role of Psychological Empowerment between Transformational Leadership and Employee Work Attitudes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015; 172: 184-191.
13- Lee KE, Kim JH, Kim MJ. Influence of Perceived Organizational Justice on Empowerment, Organizational Commitment and Turnover Intention in the Hospital Nurses. Indian Journal of Science and Technology, 2016; 9 (20): 1-8.
14- Maleki S, Zavar T, Vakili R. The relationship between psychological empowerment and organizational commitment among secondary school teachers in Maragheh. Quarterly Journal of Management and Leadership, 2014; 7 (2): 144-131.
15- Malekian E, Jaffaei M, Khosravi B. The relationship between professional commitment and ethical perspective with profit management behavior. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, 2013; 9 (4): 126-117. [in Persian]
16- Mousavi M, Salehi M, Ahmadnejad M. Investigating the relationship between professional commitment and auditor's organizational commitment with ineffective audit behavior. Accounting research, 2016; 27: 53-34. [in Persian]
17- Ouyang YQ, Zhou WB. Qu H. The impact of psychological empowerment and organisational commitment on Chinese nurses’ job satisfaction. Contemporary Nurse, 2015; 5 (1): 80-91.
18- Raub S, Robert C. Empowerment, Organizational Commitment, and Voice Behavior in the Hospitality Industry: Evidence from a Multinational Sample. Cornell Hospitality Quarterly, 2012; 54 (2): 136-148.
19- Rezaei H, Bagherslimi S, Fallahi Sh. The role of psychological empowerment in promoting organizational commitment regarding the level of education of employees of Rasht University of Medical Sciences; Quarterly Journal of Development Management, 2014; 15: 29-23. [in Persian]
20- Santos S, Emmalou NL. Factors Related to Commitment of Extension Professionals in the Dominican Republic. Journal of Agricultural Education, 1998; 35(3): 57 – 61.
21- Seyed Ameri M, Esmaeili M. The relationship between empowerment, organizational commitment, and job commitment among physical education officers of Tehran Province. Sport Management, Number, 2011; 7: 144-125.
22- Shahidaripoor R, Kamalian A, Investigating the relationship between organizational justice and psychological empowerment. Journal of Management of Organizational Culture, 2013; 10 (1): 201-175. [in Persian]
23- Shali M, Julaei S, Houshmand A, Haghani H, Masoumi H. Investigating the relationship between patient incidence and professional commitment of nurses. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, University of Medical Sciences, 2017; 22 (1): 37-27. [in Persian]
24- Shohoudi M, Gholami Z, Alizadeh L, Farajalahi R. Mediating role of spiritual leadership in the relationship between sport self-efficacy and professional commitment in physical education teachers. Quarterly Journal of Educational and School Studies, 2014; 2 (5): 79-58. [in Persian]
25- Soleimani N, Motahari A. The relationship between empowerment and job commitment of managers in high schools of Semnan province. Quarterly Journal of Science and Research in Educational Sciences, 2010; 23: 122-110. [in Persian]