علل انتخاب بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد جهت درمان توسط بیماران در سال 1395

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دانشجوی دکترای سلامت در حوادث و بلایا، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

6 دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت، علوم مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش بیمارستان‌ها در ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه، ارزیابی مهم‌ترین عواملی که ممکن است در مراجعه یا عدم مراجعه بیمار به بیمارستانی موثر باشد می‌تواند در بررسی نقاط قوت و ضعف بیمارستان‌ها جهت جذب بیماران مفید باشد. لذا در این پژوهش عوامل موثر درانتخاب بیمارستان‌های اموزشی شهر یزد توسط بیماران را بررسی نمودیم.
روش پژوهش: مطالعه حاضر، تحلیلی و از نوع مقطعی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل بیماران بستری شده در بیمارستان‌های اموزشی شهر یزد و نمونه پژوهش شامل 226 نفر از بیماران می‌باشد. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات فردی بیمار و تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف در انتخاب بیمارستان‌ها استفاده شد. برای انالیز داده‌ها، از نرم افزار 16SPSS و از آزمون‌های آماری wallis-kruskal و Mann-whitneyو t-test و Anova  استفاده گردید.
یافته‌ها: ازبین3 بیمارستان، در بیمارستان شهید صدوقی"عوامل مربوط به پزشک معالج" با میانگین (13/3±27/15) و"عوامل شخصی "با میانگین (17/3±06/12) و در بیمارستان شهیدرهنمون"عوامل مربوط به پرستار"با میانگین (05/2±14/7) و "عوامل مربوط به بیمارستان" با میانگین (47/3±18/16) و در بیمارستان افشار"عوامل مربوط به پزشک معالج  بامیانگین (82/2 ± 78/14) و"عوامل مربوط به بیمارستان" با میانگین (30/3± 97/14) بیشترین نقش را درانتخاب داشته است.
نتیجه‌گیری: بیمارانی که بیمارستان‌های اموزشی شهر یزد را برای بهبود وضعیت سلامت خود انتخاب کردند عنوان کردندکه عوامل مربوط به بیمارستان مهم‌ترین عامل در انتخاب بیمارستانشان می‌باشد و عوامل مربوط به پزشک معالج و عوامل شخصی به ترتیب نقش مهمی‌را ایفا می‌کنند. یافته‌های این مطالعه می‌تواند مورد استفاده و کاربرد دست‌اندرکاران نظام سلامت کشور جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی و ارزیابی خدمات مراقبت سلامت باشد.

کلیدواژه‌ها


1- Karami S, Comparison of hospital indicators in the public and private sectors Farabi Hospital. MS.c Thesis, Tehran University of Medical Sciences and Health Services; 1995

2- Malley J JF. Ultimate patient satisfaction: Designing, implementing or rejuvenating an effective patient satisfaction. Mc GrawHill; 1997: 36-61.

3- Sahn DE, Younger SD, Genicot G. The demand for health care services in rural Tanzania. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2003; 65(2): 241-60.

4- Asef Zadeh S, Rezapour A, Health Care Management, Qazvin University of Medical Sciences and Health Services; 2006.

5- Dor-A, Getler-p, Non price rationing and choice of medical provistion in rural Cote, d'Ivoire, Journal if health economics, 1987: 6(4): 291-304.

6- Heller- P. A model of the demand for medical health services in Peninsula Malaysia, Social science & medicine, 1982: 16(3): 267-84.

7- Hooshang tehrani M, Measurment of inpatient satisfaction Hotelling services of educational Hospital. Iran University of Medical Sciences; 1998.

8- Yaghoobi M AZ, Ferdosi M, Javadi M. Study of relationship between organization structure and system attitude with market orientation in selected hospital of Isfahan in 2010 - 2011.

9- Varmaghani M, Arab M, Zeraati A, Sari A. Factors affecting the choice of public and private hospitals in Tehran for treatment in 2008. Hospital Quarterly, 2011; 10 (1): 45-52.

10- Obeidi Dizchi H. The comparative study of selected hospitals in Tabriz for treatment: Iran University of Medical Sciences; 2000.

11- Amery H, Panahi M, Jafari A, Khalafi A, Alizadeh H, Abbaspour R. The Reasons of Private Hospital Selection by patients in Yazd Province for Treatment. Journal of Torbat Heydarieh University of Medical Sciences, 2013; 1(3): 37-43.

12- Ghazanfari Z, Tiregi B. Effective Factors on Selection of Public or Private Hospitals by Patients in Need of Surgery Referring to Kerman Hospitals, Nursing and Midwifery Health Care Steps, Journal of Razi Nursing and Midwifery Faculty, 2014; 1(1): 37-43.

13- Sadeghi R.The survey of effective factors on selection of governmental or private hospital with surgical patients, the thesis of MSc health care management, Shiraz University of medical sciencse, 2006

14- Behboodi F. Effective Factors On Selection of Governmental or Private Hospital with Surgical Patients. Medical Journal of Guilan University of Medical Sciences, 2000; 9(35-36): 34-40.

15- Amaghionyeodiwe LA. Determinants of the choice of health care provider in Nigeria. Health Care Management Science, 2008; 11 (3): 215-27.

16- Gamache G, Rosenheck RA, Tessler R. Factors predicting choice of provider among homeless veterans with mental illness. Psychiatric Services, 2007; 51(8): 1024-8.