اندازه‌گیری و پیش‌بینی بهره‌وری کل عوامل تولید در شرکت‌های تولید دارو در ایران: رویکردی بر روش تولیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:امروزه بهبود بهره‌وری موثرترین روش دست‌یابی به رشد با توجه به کمبود منابع و افزایش رقابت مطرح است. کلید بهبود بهره‌وری در اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری نهفته است. تحلیل و اندازه‌گیری بهره‌وری نیز زمانی عملی است که تغییرات بهره‌وری طی زمان با شاخص‌های بهره‌وری نشان داده شود.
روشپژوهش:این تحقیق از نوع همبستگی - تحلیل رگرسیونی است. در ابتدا ضرایب کشش تولیدی سرمایه و نیروی کار از طریق برآورد تابع تولید کاب داگلاس با استفاده از اطلاعات 10 شرکت‌ تولید دارو فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 الی 1393 و روش داده‌ها تابلویی با اثرات ثابت محاسبه شد. سپس با لحاظ ضرایب برآوردی در شاخص کندریک، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید شرکت‌ها برآورد گردید. در ادامه این شاخص برای سال‌های 1394 الی 1398 با اعمال سناریوی تداوم روند موجود نیروی کار، سرمایه و ارزش افزوده برای هر شرکت پیش‌بینی شده است.
یافته‌ها:بهره‌وری کل عوامل تولید طی سال‌های 1389 الی 1393 نشان می‌دهد شرکت البرز دارو و لقمان از حیث جایگاه از وضعیت بهتر و با ثبات‌تری برخوردار هستند و شرکت تهران شیمی‌در پایین‌ترین جایگاه قرار دارد. با فرض تداوم روند موجود نیروی کار، سرمایه و ارزش افزوده، شرکت لقمان و البرز دارو و هم‌چنین ابوریحان و اسوه برای پنج سال آتی از وضعیت مناسبی برخوردار خواهند بود، اما تهران شیمی‌هم‌چنان با وضعیت نامناسبی مواجه خواهد بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق تهران شیمی‌جهت ارتقاء وضعیت بهره‌وری کل عوامل تولید بایستی مدیریت چرخه بهره‌وری را به طور جدی دنبال کند.

کلیدواژه‌ها


1- Imami Meybodi A. The principles of efficiency and productivity measurement (Applied Science), Second Edition, Institute for Trade Studies and Research; 2000. [Persian]
2- Bagheri A, Baghestani NM, & Parsley fesharaki N. The measurement and analysis of productivity in the country's regional electricity companies, monthly and economic policies and issues review, 2012;1. [Persian]
3- Tahamipour M, Salehi I. Blessing, measure and analyze the growth of total factor productivity in sugar beet, sugar beet Magazine, 2013; 29. [Persian]
4- Khaksar G. Measured productivity in the aluminum industry, economic research, 2011; 1(1). [Persian]
5- Zenouz B, Hamid Bakhtiari H. Factors affecting the measurement of productivity of factors of production: Case Study in Iran Corbin, Economic Journal, 2007: 2(10). [Persian]
6- Ghalambaz F, Esfandiari AA & Delaware M. Khomeini model of efficiency factors of production and operation of oil and gas companies Caron, Journal of Economic Modeling, 2009; 2(2). [Persian]
7- Vsalyan L, Molaee M. The efficiency of power distribution companies Ardabil, National Conference on Information and Communication Technology Management; 2014. [Persian]
8- Yadollahzadeh Tabari NA, Khvshayy SZ. Measured TFP welcome drink beverage company, Journal of Economic Modeling, 2006; 2(5). [Persian]
9- Bernstein P, Mamuneas،T. R&D depreciation، stocks user costs and productivity growth for U.S.R&D intensive industries: Journal of Structural Change and Economic Dynamics, 2006.
10- Hsiao C. Analysis of Panel Data, 2th Edition, Cambridge University Press; 2003: 57.
11- Kopelman Richard E. Managing productivity in organizations, McGraw-Hill, Inc, 1986.
12- Miller, G., Government Financial Management Theory, Marcel Dekke: NY; 2008.
13- Nayudama Y. Factors which hinder or help Productivity improvement in Asian Region. Tokyo. Asian Productivity organization; 1980.
14- Prokopenko J. Productivity management: A practical handbook. Geneva: ILO; 1992.
15- Sheikh Zahoor Sarwar A. Ishaque, Nadeem Ehsan and Danial Saeed Pirzad, International journal of Productivityand Perfermence Managemant, 2011; (61): 173-193. Emerald Group Pablishing limited 1741-0401.
16- David T, Helpman CE, Alexander Hoffmaister W. International R&D Spillovers and Institutions, 2008, IMF Working Paper, WP/08/104.